Jobba hos oss

Hos oss gör du samhällsnytta i finansmarknadens centrum. Vi bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att det finansiella systemet är stabilt.

På Riksgälden agerar du på uppdrag av regeringen och befinner dig på samma finansmarknad som privata aktörer. Du hanterar statens finanser med målet att långsiktigt minimera kostnaderna för staten på ett riskmedvetet sätt.

Det vi gör är viktigt på riktigt och till gagn för Sverige och alla som bor här.

Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin. I uppdraget ingår det att vara statens internbank, förvalta statsskulden, ge statliga garantier och lån och säkra finansieringen av kärnavfall. Vi ansvarar också för statens hantering av banker i kris och för insättningsgarantin.

Riksgälden är en bevakningsansvarig myndighet, vilket innebär att verksamheten ska kunna bedrivas även vid kris och krig. Riksgälden är en del av totalförsvaret och som anställd kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov. Läs mer om Riksgäldens roll vid kris och krig.

Lediga tjänster

Här kan du se våra annonserade tjänster

Lediga tjänster

Möt våra medarbetare

I filmen berättar två av våra medarbetare om hur det är att jobba på Riksgälden.

Korta fakta om oss

  • Drygt 224 anställda
  • 51 procent kvinnor och 49 procent män
  • Medelåldern är cirka 47 år
  • Kontoret ligger i centrala Stockholm

Arbetet ska präglas av öppenhet, hög intern effektivitet och kvalitet. Riksgälden ska vara en hållbar och attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare och ledare.

Du är viktig

Riksgäldens värdeord professionella, öppna och trygga är en vägledning i det dagliga arbetet. Liksom den statliga värdegrunden som gäller alla som arbetar i den statliga sektorn på regeringens och därmed medborgarnas uppdrag.

I stället för traditionella medarbetarundersökningar vart tredje år har vi korta, men täta pulsmätningar med efterföljande fördjupningsmätningar på de områden som påverkar oss mest. Mätningarna visar att vi har ett stort engagemang då svarsfrekvensen ligger på 92–94 procent. Medarbetarna bedömer att de mår bra med ett index på 3,2 av 4.

Vi trivs helt enkelt på jobbet. Att stärka ledar- och medarbetarskapet utifrån en tillitsbaserad styrning och ledning och genom lärande, står högt på vår strategiska agenda. Vi eftersträvar delaktighet på alla nivåer och att så stor del som möjligt av besluten tas i den egna arbetsgruppen.

Med drygt 224 medarbetare är Riksgälden en relativt liten och geografiskt samlad myndighet, med ett viktigt uppdrag. Varje enskild medarbetare är avgörande för att vi ska nå våra verksamhetsmål.

Vi satsar på medarbetarnas hälsa

Riksgälden satsar på att skapa en god arbetsmiljö, till exempel genom hälsosatsningar, skyddsronder och seminarier.

Riksgälden satsar på förebyggande åtgärder som ergonomiska hjälpmedel. Vi har också tillgång till ett gratis gym i huset. Därutöver får medarbetarna ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per år samt att Riksgäldens idrotts- och trivselförening anordnar olika sociala aktiviteter under året.

Vi har tre friskvårdstimmar per vecka för att bidra till medarbetarnas välmående och för att motverka stillasittande.

Vi ger också ersättning för läkarvård och receptbelagda läkemedel.

Skapa samhällsnytta i finansmarknadens centrum

På Riksgälden befinner vi oss på samma marknad som privata aktörer inom bank och finans. Men vi jobbar på regeringens och därmed medborgarnas uppdrag. För det allmännas bästa. 

Riksgälden behöver dig

Söker du kvalificerade arbetsuppgifter där du får jobba med ett brett spann av spännande ämnesområden och vara en länk i den större nationalekonomiska kedjan är Riksgälden arbetsplatsen för dig.

Vi erbjuder många olika möjligheter till fördjupning inom frågor som den statliga betalningsmodellen, skuldförvaltning, finansiell stabilitet, kreditriskbedömning, riskanalyser, finansiella prognoser, juridik eller IT-system.

Vi har en omfattande IT-verksamhet som är en integrerad del av kärnuppdraget och de extremt höga kraven på säkerhet kräver att all IT-relaterad drift och utveckling finns inom våra egna väggar. 

Utveckla din kompetens

Riksgälden är en kunskapsorganisation och medarbetarnas utveckling är därmed avgörande för en framgångsrik verksamhet.

Hos oss jobbar du tillsammans med kompetenta kollegor på en arbetsplats där vi generöst delar med oss av kompetens och kunskap. Vi satsar självklart även på vidareutveckling genom externa utbildningar. 

Riksgäldens medarbetare efterfrågas ofta som experter, både i nationella utredningar och för internationella uppdrag.

Balans mellan arbetsliv och föräldraskap

På Riksgälden ska det vara möjligt att kombinera ett professionellt och framgångsrikt yrkesliv med föräldraskap. Vi uppmuntrar till att ta ut föräldraledighet och vi erbjuder extra föräldrapenningtillägg. Vi har generösa semestervillkor (28-35 dagar) beroende på ålder. Vi förlägger möten till kontorstid och vi skapar förutsättningar för luft i kalendern mellan våra möten.

På lika villkor

En jämställd och jämlik arbetsplats är en självklarhet för oss. Vi tror att samspelet mellan olika människor skapar framgång. Det betyder också att vi inte accepterar någon form av trakasserier eller kränkande särbehandling.

Vi eftersträvar en balanserad könsfördelning på alla nivåer och jämställda villkor för kvinnor och män. Ingen ska diskrimineras eller behandlas annorlunda oavsett kön, bakgrund, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning. Det är din kompetens vi efterfrågar. Vi tillgänglighetsanpassar våra lokaler och din arbetsplats efter dina behov.

Som medarbetare har du alltid möjlighet att diskutera det du uppfattar som överträdelser med din närmaste chef, fackliga representanter eller huvudskyddsombud eller annan utsedd person.