Kris och krig

Riksgälden är en beredskapsmyndighet och en del av Sveriges totalförsvar. Vi har därför ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap inom ramen för det civila försvaret.

Sveriges totalförsvar ska försvara landet mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Ett väl fungerande totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige. Totalförsvaret består av det civila och det militära försvaret tillsammans.

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Målet för det civila försvaret är att ha förmåga att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig försörjning och bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Det civila försvaret ska också ha förmåga att upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan, bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Riksgäldens roll i krig

Riksgälden är en beredskapsmyndighet. Vi har därför ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap inom ramen för det civila försvaret.

I Riksgäldens uppdrag ingår att, både under fredstida kriser och krig, ansvara för den statliga betalningsmodellen, ställa ut och förvalta statliga lån och garantier samt handlägga Sveriges lån till andra stater, låna upp och förvalta statsskulden samt att bidra i arbetet med att trygga stabiliteten i det finansiella systemet.

På samma sätt som alla andra statliga myndigheter ska Riksgälden bidra till att minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera våra uppgifter inför och vid höjd beredskap, beakta totalförsvarets krav i vår verksamhet och planera för att under höjd beredskap och krig fortsätta med vår verksamhet så långt det är möjligt.

Vi samverkar med andra aktörer

Funktionaliteten i det finansiella systemet är ett prioriterat område i den nationella planeringen av totalförsvaret. Riksgälden samverkar därför regelbundet med andra aktörer inom offentlig och privat sektor för att stärka den finansiella sektorns förmåga att möta hot och att hantera kriser och krig.

Samverkan i dessa forum handlar genomgående om att öka robustheten och motståndskraften i det finansiella systemet och den finansiella infrastrukturen. Samverkan omfattar en rad delar: informationsutbyte, kunskapsuppbyggnad, gemensamma analyser och förslag på åtgärder samt utbildningar och övningar.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

Riksgäldens har en tjänsteman i beredskap (TiB) som är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. En TiB:s huvudsakliga arbetsuppgifter är att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser. Syftet är att ha en förberedd organisation som snabbt kan starta arbetet med att hantera en kris oavsett när den inträffar.

TiB omvärldsbevakar för att upptäcka och identifiera händelser som kan utvecklas till kriser inom Riksgäldens ansvarsområden. TiB representerar vid behov Riksgälden vid samverkanskonferenser.

Riksgäldens TiB nås via SOS Alarms nödnummer 112.

Riksgälden är en krisberedskapsmyndighet

Riksgälden är en av flera myndigheter med särskilt ansvar för samhällets krisberedskap enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.