Så styrs vi

Riksgälden är en myndighet som lyder under Finansdepartementet. Regering och riksdag sätter ramarna för vår verksamhet.

I vårt dagliga arbete strävar vi efter att vara professionella, öppna och trygga. Det gäller i myndighetens alla delar och i vår relation med andra.

Regeringens instruktion "Förordning (2023:909) med instruktion för Riksgäldskontoret".
Den beskriver våra ansvarsområden och vilka uppgifter som vi ska utföra.

Förordning med instruktion 

I regleringsbrevet beskriver regeringen mål, uppdrag och finansiering av Riksgäldens verksamhet.

Riksgäldens regleringsbrev 

Vi lämnar årligen förslag på riktlinjer till regeringen för hur vi ska förvalta och finansiera statsskulden. Regeringen beslutar därefter om riktlinjerna i november varje år.

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Riksgälden arbetar med två huvudtyper av risker: finansiella och operativa risker. Vi tar varje år fram en finans- och riskpolicy.

Läs mer om vårt strategiska arbete med riskhantering

Riksgälden bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta aktivt med miljöfrågor inom de områden där vi har störst miljöpåverkan.

Läs mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete

Eftersom Riksgälden är en statlig myndighet ska vi upphandla köp av varor och tjänster enligt särskilda regler och krav.

Läs mer om vårt arbete med upphandling

I Riksgäldens årsredovisning återrapporterar vi året som gått till regeringen.

Till Riksgäldens årsredovisningar