Vi arbetar aktivt med säkerhet

Riksgälden har en hög krisberedskap. Men vi måste också arbeta med risker och hot vi utsätts för i vardagen.

Riksgälden är en central del i statens finansiella system och har en viktig roll för att trygga den finansiella stabiliteten i Sverige. Vi spelar därmed en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden.

Informationshantering

Att fylla en viktig funktion innebär också att vara en måltavla. Information intar en central roll i Riksgäldens arbete och är en strategisk resurs som vi måste skydda från obehöriga. Därför arbetar vi aktivt med att identifiera och säkra våra informationstillgångar.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser är en central del av säkerhetsarbetet. Genom att fortlöpande analysera risker och sårbarhet kan vi i förhand identifiera och åtgärda brister.

Skydd av resurser

Att arbeta med säkerhet innebär också att arbeta med att skydda Riksgäldens resurser i form av lokaler, medarbetare och system genom exempelvis brandskydd, fysiskt skydd och säkerhetsskydd.

Medarbetare och besökare ska vara trygga i Riksgäldens lokaler. Vi arbetar löpande med att se över skydd och följer regelverk inom området.

En del av totalförsvaret

Ytterst är det allas ansvar att försvara vårt samhälle och vår frihet. Riksgälden har krav på sig att fungera i så väl fredstida kriser som vid höjd beredskap och ytterst i krig. Därför har vi en hög beredskap för att kunna fortsätta fungera även i svåra situationer.

Grunden utgörs av en god krisberedskap, som är en viktig del i säkerhetsarbetet. Vi samarbetar med andra myndigheter för att säkerställa att Riksgäldens del i det finansiella systemet alltid fungerar.

Kontinuitetsplanering

För att ha en god krisberedskap arbetar Riksgälden med kontinuitetsplanering. Arbetet går ut på att motverka avbrott i verksamheten och att skydda kritiska processer mot effekter av oförutsedda allvarliga störningar eller katastrofer.

Samverkan

Riksgälden deltar i samarbeten mellan myndigheter och den privata sektorn som ska se till att det finansiella systemet fungerar även i krissituationer. Den erfarenhet och kunskap som finns i dessa grupper bidrar till att samordna vår egen kontinuitetsplanering med omvärlden.