Auktioner av utsläppsrätter

EU:s handel med utsläppsrätter ska bidra till att unionens utsläpp av koldioxid minskar. I Sverige är det Riksgälden som ansvarar för att ta emot intäkter från auktionerna av utsläppsrätter. Intäkterna går in i statskassan.

Handeln med utsläppsrätter är det första större handelssystemet för växthusgaser i världen. Varje utsläppsrätt ger energiintensiv industri rätt att släppa ut ett ton koldioxid.

Alla EU-länder omfattas

Handeln med utsläppsrätter bygger på EU:s handelsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EU) och gäller för samtliga 27 EU-länder. Handelssystemet ska på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av koldioxid från energiintensiv industri och energiproduktion i Europa. Även flygsektorn omfattas av handeln med utsläppsrätter.

Den totala mängden utsläppsrätter som ska ges ut bestäms centralt på EU-nivå. Sedan fördelas utsläppsrätterna mellan medlemsstaterna baserat på ländernas andel av utsläppen ett visst år.

Utsläppsrätter ges ut genom auktioner men delas också ut gratis till vissa industrier och anläggningar. Det finns även en andrahandsmarknad där företag som har fått fler utsläppsrätter än de förbrukar kan sälja dessa till företag som är i behov av fler utsläppsrätter.

Gemensamma auktioner på EEX

Sverige säljer tillsammans med flertalet av de övriga medlemsstaterna utsläppsrätter i gemensamma auktioner på European Energy Exchange (EEX) i Leipzig. EEX är en elektronisk handelsplats för växthusgaser, som EU-kommissionen tillsammans med 25 av medlemsstaterna har tecknat avtal med.

Försäljningen sker via auktioner som hålls cirka tre gånger per vecka för anläggningar och några gånger per år för flygsektorn. Intäkterna fördelas sedan och betalas ut till respektive medlemsstat. Direkt efter auktionerna publiceras auktionsresultaten på EEX webbplats. Där finns också auktionskalendrar för kommande auktioner.

Riksgäldens roll

Riksgälden tar emot Sveriges andel av auktionsintäkterna. Dessa betalas in till statens centralkonto i Riksbanken och bokas mot inkomsttitel i statsbudgeten. Under 2023 gav Sveriges auktioner av utsläppsrätter intäkter för 3,7 miljarder kronor till den svenska statskassan.

Tabell: Sveriges intäkter i EU:s auktioner av utsläppsrätter 2019-2023 (SEK)
 20192020 202120222023

Anläggningar

1 314 610 381

1 298 393 719

2 176 333 371

2 891 907 959

3 508 548 460

Flyg

46 840 476

42 182 612

77 310 233

117 598 290

200 665 126

Totalt

1 361 450 857

1 340 576 332

2 253 643 604

3 009 506 249

3 709 213 586

Sveriges andel av auktionerna

1,4%

1,2%

1,1%

1,1%

1,1%

Förutom att ta emot intäkterna företräder Riksgälden också Sverige i auktioneringsfrågor. Det övergripande ansvaret för Sveriges auktioner av utsläppsrätter ligger på Klimat- och näringslivsdepartementet. Andra inblandade myndigheter är Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Transportstyrelsen.