Vårt miljöarbete

Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Därför är miljöarbetet en naturlig del av vår verksamhet. Det gör vi genom att aktivt arbete med miljöfrågor, främst inom de områden där vi har störst miljöpåverkan.

I grunden handlar Riksgäldens miljöarbete om alla de små beslut vi tar i vår dagliga verksamhet. Genom vårt miljöarbete vill vi bidra till att uppnå Sveriges miljömål och begränsa vår miljöpåverkan och skapa en hållbar gift- och strålningsfri miljö.

En god etik

Riksgälden har en hållbarhetspolicy som styr vårt övergripande arbete.

  • Vi tar ett ekonomiskt ansvar och motverkar korruption, jäv och läckande av insiderinformation.
  • Vi tar ett socialt ansvar genom att värna om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter, att varje människa är unik och ska behandlas med respekt.
  • Vi tar ett miljömässigt ansvar genom att i vårt dagliga arbete bidra till att Sveriges miljömål uppnås och att genom tydliga riktlinjer sätta ramar för arbetet. Riktlinjernas mål ska kvartalsvis följas upp.
  • Vi tar ansvar och rapporterar missförhållanden om något är fel. Att aldrig utsätta den som rapporterar missförhållanden för repressalier och att vi respekterar den i tryckfrihetsförordningen fastställda meddelarfriheten.

Regler kan dock inte ersätta det personliga ansvaret. Många gånger är svaren inte givna och det kan vara svårt att ensam ta ställning. Det är således självklart att öppenhet och dialog ska vara en del i arbetet att upprätthålla en god etik. Att framgångsrikt skapa en sund kultur och ett bra beteende hänger på var och en av oss.

Det är så vi i vårt dagliga arbete bygger ett förtroende för Riksgälden och för det vi gör.

Riksgälden är certifierade

ISO 14001 är en internationell certifiering där vårt miljöarbete granskats enligt en viss standard. Revisionen undersöker om miljöarbetet är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat. I grunden revisionen ligger de så kallade 55 skall-kraven för miljöledningssystem.

Vi lever upp till kraven – och kan bli ännu bättre

Riksgälden uppfyller kraven i riksdagens förordning om miljöledning i statliga myndigheter. Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att utvärdera myndigheters miljöledningsarbete. Riksgälden bedöms att ha ett i mycket hög grad systematiskt miljöarbete. 20 poäng av 23 möjliga. Det är vi stolta över, men vi kan bli ännu bättre.