Finansiell stabilitet

Avdelningen finansiell stabilitet ansvarar för att motverka risker för allvarliga störningar i det finansiella systemet. I ansvaret ingår att hantera banker i kris, det så kallade resolutionsuppdraget. Vi ansvarar också för att hantera insättningsgarantin och investerarskyddet som bidrar både till att skydda konsumenterna och värna den finansiella stabiliteten.

Fredrik Bystedt

Fredrik Bystedt
Tf Avdelningschef

På avdelningen Finansiell stabilitet arbetar cirka 25 personer. Avdelningen företräder Riksgälden i flera internationella samarbeten kring finansiell stabilitet.

Avdelningen är uppdelad på fyra enheter: Bankanalys och MREL, Policyfrågor bankresolution, Centrala motparter samt Insättningsgaranti och investerarskydd

Bankanalys och MREL

Enheten ansvarar för resolutionsplanering för de större gränsöverskridande bankkoncerner som är aktiva i Sverige. Det innebär till exempel att ta fram resolutionsplaner för de svenska bankkoncernerna. Enheten ansvarar också för att hantera frågor kopplade till uppdraget att ge förebyggande statligt stöd.   

Henrik Smedberg
Enhetschef

Policyfrågor bankresolution

Enheten ansvarar för resolutionsplanering för mellanstora och små institut. I uppgiften ingår att bedöma om en bank eller ett institut är systemviktigt och ska hanteras genom resolution i kris eller om det ska avvecklas genom konkurs eller likvidation. För samtliga institut upprättas planer för hur de ska hanteras i kris.

Björn van der Veer

Enhetschef

Centrala motparter

Enheten ansvarar för resolutionsplanering av centrala motparter. Det är företag som agerar mellanhand mellan köpare och säljare i en finansiell transaktion.

Anna Lidberg
Enhetschef

Insättningsgaranti och investerarskydd

Enheten ansvarar för insättningsgarantin och investerarskyddet.

Fredrik Bystedt
Tf Avdelningschef