Finansiell stabilitet

Avdelningen finansiell stabilitet ansvarar för att motverka risker för allvarliga störningar i det finansiella systemet. I ansvaret ingår att hantera banker i kris, det så kallade resolutionsuppdraget. Vi ansvarar också för att hantera insättningsgarantin och investerarskyddet som bidrar både till att skydda konsumenterna och värna den finansiella stabiliteten.

Foto: Karolina Holmberg

Karolina Holmberg
Avdelningschef

På avdelningen Finansiell stabilitet arbetar cirka 20 personer. Avdelningen företräder Riksgälden i flera internationella samarbeten kring finansiell stabilitet.

Avdelningen är uppdelad på tre enheter: Stora institut, Mellanstora och små institut samt Centrala motparter.

Stora institut

Enheten ansvarar för resolutionsplanering för de större gränsöverskridande bankkoncerner som är aktiva i Sverige. Det innebär till exempel att ta fram resolutionsplaner för de svenska bankkoncernerna. Enheten ansvarar också för att hantera frågor kopplade till uppdraget att ge förebyggande statligt stöd.   

Karolina Holmberg
Tillförordnad enhetschef

Mellanstora och små institut

Enheten ansvarar för resolutionsplanering för mellanstora och små institut. I uppgiften ingår att bedöma om en bank eller ett institut är systemviktigt och ska hanteras genom resolution i kris eller om det ska avvecklas genom konkurs eller likvidation. För samtliga institut upprättas planer för hur de ska hanteras i kris.

Enheten ansvarar också för insättningsgarantin och investerarskyddet.

Björn van der Veer
Enhetschef

Centrala motparter

Enheten ansvarar för resolutionsplanering av centrala motparter. Det är företag som agerar mellanhand mellan köpare och säljare i en finansiell transaktion.

Anna Lidberg
Enhetschef