Finansiell stabilitet

Avdelningen Finansiell stabilitet ansvarar för Riksgäldens olika uppdrag inom finansiell krishantering samt för insättningsgarantin och investerarskyddet. Vi arbetar för att kunna motverka allvarliga störningar i det finansiella systemet genom att finansiella företag i kris hanteras på ett stabilitetsbevarande och för staten kostnadseffektivt sätt.

Fredrik Bystedt

Fredrik Bystedt
Avdelningschef

På avdelningen Finansiell stabilitet arbetar drygt 25 personer. Avdelningen företräder Riksgälden i flera internationella samarbeten kring finansiell stabilitet.

Avdelningen är uppdelad på fyra enheter: Bankanalys och MREL, Policyfrågor bankresolution, Centrala motparter samt Insättningsgaranti och investerarskydd

Bankanalys och MREL

Enheten ansvarar för att ta fram resolutionsplaner för svenska banker och andra institut. I arbetet ingår att följa och analysera den svenska banksektorn för att bland annat kunna bedöma vilken inverkan en bank har på det finansiella systemet i Sverige. Enheten ansvarar också för uttaget av resolutionsavgift samt för policy och tillämpning av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL).  

Henrik Smedberg
Enhetschef

Policyfrågor bankresolution

Enheten ansvarar för att utveckla kriterier och metod för bedömning av om bankerna är resolutionsbara. I detta ansvar ingår även att bedöma om bankerna är resolutionsbara. Enheten har även ansvar för att utveckla Riksgäldens beredskap för resolution samt övriga policy- och tillämpningsfrågor som rör resolution och förebyggande statligt stöd, med undantag av MREL som hanteras av enheten Bankanalys och MREL.

Björn van der Veer
Enhetschef

Centrala motparter

Enheten ansvarar för resolutionsplanering av centrala motparter. Det är företag som agerar mellanhand mellan köpare och säljare i en finansiell transaktion.

Anna Lidberg
Enhetschef

Insättningsgaranti och investerarskydd

Enheten ansvarar för insättningsgarantin och investerarskyddet.

Fredrik Bystedt
Enhetschef