Historik om insättningsgarantin

Hösten 1992 hotas stabiliteten i det finansiella systemet och det råder stor osäkerhet på den svenska finansmarknaden. Staten utför då en allmän statlig bankgaranti för att säkra det svenska betalningssystemet.

I maj 1993 inrättas Bankstödsnämnden. En ny myndighet med uppgift att hantera det statliga bankstödet. Det finansiella systemet stabiliseras under några år och den statliga bankgarantin upphävs. Bankstödsnämnden ombildas 1996 till Insättningsgarantinämnden.

Insättningsgarantinämndens uppgift blir att administrera den statliga garantin för insättningar i banker och vissa värdepappersbolag. Den 1 januari 1996 beslutas att vid en konkurs ersätter garantin insättningar upp till 250 000 kronor per kund och institut. Under 2004 utökas skyddet till att även omfatta kreditmarknadsbolag.

Insättningsgarantinämnden upphör som en egen myndighet den 1 januari 2008 och verksamheten flyttas till Riksgälden.

Utvidgat skydd under finanskrisen 2008

Hösten 2008 utbryter en ny finanskris och den 6 oktober 2008 utvidgas insättningsgarantins ersättning till 500 000 kronor. Den täcker nu också alla typer av konton oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut.

EU-anpassad ersättning

Den 30 juni 2009 anpassas den svenska insättningsgarantin till EU-lagstiftningen. Det innebär att ersättningen i svenska kronor ska motsvara 50 000 euro, dock lägst 500 000 kronor.

Som en följd av ändringar i EU:s insättningsgarantidirektiv beslutar riksdagen den 2 december 2010 att insättningsgarantin höjs till motsvarande 100 000 euro.  De nya reglerna gäller från den 31 december 2010. Numera måste EU-länderna ha ett ersättningsbelopp som motsvarar 100 000 euro. Man får inte längre ha varken högre eller lägre ersättningsbelopp enligt direktivet.

Ytterligare förstärkt och harmoniserat skydd

Enligt EU-direktivet ska beloppet för insättningsgarantin kontrolleras mot den lokala valutakursen vart femte år och justeras om avvikelsen är för stor. Denna justering mellan euro och svenska kronor genomfördes senast den 1 januari 2021. Beloppet höjdes från 950 000 till 1 050 000 kronor. 

För EES-filialer till svenska institut uppgår det högsta ersättningsbeloppet till det belopp som gäller i filiallandet om beloppet motsvarar 100 000 euro.

Sedan 2016 är det också möjligt att ansöka om ett tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor för transaktioner som kan hänföras till händelser som till exempel fastighetsförsäljning, skadeståndsersättning och försäkringsutbetalningar.

Tre utbetalningar

Utbetalning från insättningsgarantin har skett vid tre tillfällen.

Custodia

Hösten 2006 går två kreditmarknadsbolag i konkurs och insättningsgarantin träder in. Det ena bolaget heter Custodia AB och där ersätts 1 282 insättare med sammanlagt cirka 134,2 miljoner kronor.

Allmänna Kapital

Det andra bolaget är Allmänna Kapital AB och i det fallet ersätts 287 insättare med sammanlagt 40,9 miljoner kronor.

Capinordic Bank

Den danska banken Capinordic Bank går i konkurs i februari 2010. Banken har en filial i Sverige som är ansluten till den svenska insättningsgarantin. Den svenska insättningsgarantin står för skillnaden mellan den svenska garantin (500 000 kronor) och den danska garantin (50 000 euro). Ersättning från Sverige betalas ut till 825 insättare med sammanlagt 10,6 miljoner kronor.