Klimatförändringar kan påverka den finansiella stabiliteten

Publikation 16 december 2021

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad svarar på frågor om hur klimatomställningen påverkar Riksgäldens uppdrag.

Hur påverkar klimatfrågorna Riksgälden?

– Riksgäldens uppdrag är att sköta statens finanser och hantera statens upplåning och förvaltning av statsskulden.

Men det ligger också i Riksgäldens grunduppdrag att bidra till finansiell stabilitet och skapa förutsättningar för hållbara finanser. I detta sammanhang innebär klimatförändringarna ett orosmoment.   

Vad betyder klimatförändringarna för det finansiella systemet?  

– Värdet på tillgångar som fastigheter, skog och industrier påverkas direkt av naturkatastrofer som till exempel översvämningar, hetta och bränder, markförskjutningar och jordskred. Detta är tillgångar som oftast är belånade och tappar de snabbt i värde kan det skapa finansiella problem.  

Därtill kan företag inom sektorer som präglas av stora klimatpåverkande utsläpp också riskera att falla i värde. Dels till följd av skärpta lagar och regler som gör att företagen mer tydligt får bära kostnaderna för sin klimatpåverkan enligt ”Polluter Pays”-principen. Det vill säga att den som orsakar skador i miljön också ska betala de samhällsekonomiska kostnader som uppstår. Dels till följd av att företagen kan komma att möta sjunkande efterfrågan när konsumenter väljer bort varor och tjänster med ett högt CO2-avtryck. Sjunkande vinster, kreditförluster med mera kan sammantaget skapa stabilitetsproblem.

Klarar inte stater, företag och samhället i övrigt att hantera de utmaningar som uppstår och genomföra den omställning som krävs så medför det ökade kostnader och betydande stabilitetsproblem, såväl finansiella men också andra som rör samhällen bredare.

Vilken roll kan finansmarknaden spela för omställningen till ett mer hållbart samhälle?

– Det finns idag en stor samsyn kring att finansmarknaden har en viktig roll att spela när det handlar om att utveckla samhället i en mer hållbar riktning. Pengar är en viktig förutsättning för att få till en förändring.  

Vi kan också konstatera att kapital förflyttar sig från icke-hållbara verksamheter till mer hållbara och att detta driver på utvecklingen av miljövänlig teknik. Till exempel ser vi att förnybara energislag i vissa fall konkurrerar ut de fossila alternativen.

Vilka uppdrag inom klimatomställningen har Riksgälden?

– I september förra året gav Riksgälden ut svenska statens första gröna obligation någonsin. Obligationen fick en löptid på 10 år, emissionen uppgick till 20 miljarder kronor och intresset på marknaden var mycket stort och räntan lite lägre än för en vanlig obligation. Den gröna obligationens medel var redan i förväg allokerad till ett urval gröna utgifter i statsbudgeten.

Att staten ger ut en grön obligation har ett viktigt signalvärde och stimulerar marknaden för gröna obligationer att växa mer. Det i sin tur kan bidra till bättre villkor för företag som vill investera grönt.

Vi har också i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier för stora gröna industriinvesteringar.

Varför satsar staten på gröna kreditgarantier?

– Tidigare har staten via Riksgälden finansierat vägar, broar och kanaler. Nu behövs en satsning på grön infrastruktur och grön produktion. Industrin står för ungefär en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Det kommer således att krävas stora investeringar för att ställa om till fossilfritt. Här kan staten hjälpa till och stärka det engagemang som redan finns hos industrin för att tillsammans bidra till minskad klimatpåverkan och stärkt konkurrenskraft.

Intresset för de gröna garantierna är stort. Regeringen föreslog därför i budgetpropositionen för 2022 en höjd garantiram, 50 miljarder för 2022, 65 miljarder 2023 och 80 miljarder 2024. Staten garanterar upp till 80 procent av lånet, vilket innebär att bolag kan låna upp till 100 miljarder kronor.  

Så vilken roll spelar Riksgälden i den gröna omställningen?

– Sedan 1789 har Riksgälden haft en roll vid finansieringen av viktiga investeringar som varit grundbultar för Sveriges välfärdsutveckling. Vi fortsätter att spela en viktig roll för landets utveckling och i dag handlar det om att bidra till finansieringen av en nödvändig omställning till ett hållbart samhälle.

Riksgälden kan bidra genom våra gröna uppdrag, samtidigt som vi genom de krav vi ställer på banker och andra institut säkrar den finansiella stabiliteten och tryggar den framtida ekonomiska utvecklingen.

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja