Pressmeddelanden och nyheter

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,93%.

Nyhet 28 september 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-09-29 - 2023-10-05.

Riksgäldskommentar: Förutsättningar för skuldförvaltning på lång sikt

Nyhet 22 september 2023 Publikation, Riksgäldskommentar

Statsskulden fyller en viktig funktion i samhällsekonomin på flera sätt. Det är vanskligt att tala om en optimal storlek på skulden, men såväl en alltför låg som en alltför hög skuld kan innebära utmaningar.

För förvaltningen av statsskulden finns det flera skäl att analysera förutsättningarna på lång sikt. Till exempel eftersom större förändringar ibland inte blir synliga förrän längre fram i tiden. Men också för att se vilka typer av strategival som kan följa av dessa förändringar. Denna kommentar beaktar därför tre scenarier för skuldens utveckling och förvaltning fram till 2034, givet dagens finanspolitiska ramverk och Riksgäldens riktlinjer och strategi.

Här kan du läsa hela Riksgäldskommentar nr 3 2023: Förutsättningar för skuldförvaltning på lång sikt

Riksgäldskommentar är en serie korta skrifter där Riksgäldens medarbetare bidrar till att fördjupa kunskapen inom ett aktuellt ämne. Riksgäldskommentar 3 2023 belyser att utmaningen för statsskuldsförvaltningen kommande år i stor utsträckning kommer att handla om att hitta den avvägning mellan...

Riksgäldens riktlinjeförslag: Riksgälden föreslår oförändrad styrning av statsskulden för 2024

Pressmeddelande 22 september 2023 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden föreslår att regeringen låter riktvärdena för statsskuldens sammansättning och löptid ligga fast under 2024. Men med en fortsatt låg statsskuld kan det därefter bli aktuellt att justera riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden.

Remissvar - Statliga inrapporteringskoder (S-koder) för Utbetalningsmyndigheten och systemet med transaktionskonto

Nyhet 22 september 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Statliga inrapporteringskoder (S-koder) för Utbetalningsmyndigheten och systemet med transaktionskonto (ESV 2023-07262)

Remissvar: Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Nyhet 21 september 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av Naturvårdsverkets förslag på ändringar i svensk rätt kopplat till EU-kommissionens förslag på ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS (KN2023/02736)

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,86%.

Nyhet 21 september 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-09-22 - 2023-09-28.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,85%.

Nyhet 14 september 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-09-15 - 2023-09-21.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,80%.

Nyhet 7 september 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-09-08 - 2023-09-14.

Överskott för staten i augusti 2023

Pressmeddelande 7 september 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 34,3 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,3 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på lägre utbetalningar av elstöd till företag än väntat.

Remissvar: Förslag till ändringsföreskrift till SCB-FS 2023:06

Nyhet 4 september 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Förslag till ändringsföreskrift till SCB-FS 2023:06 om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2023:6) om offentliggörande m.m. av officiell statistik (A2023/2799).

Resolutionsavgifterna för 2023 är nu betalda

Nyhet 4 september 2023 Finansiell stabilitet

Årets avgifter till resolutionsreserven har betalats in. Sammanlagt uppgick avgifterna för 2023 till cirka 4,06 miljarder kronor.

Remissvar: Riksbankens föreskrifter om civil beredskap för betalningar

Nyhet 1 september 2023 Statens internbank, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen Riksbankens föreskrifter om civil beredskap för betalningar (2023–00729).

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – andra kvartalet 2023

Pressmeddelande 1 september 2023 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det andra kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,80%.

Nyhet 31 augusti 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-09-01 - 2023-09-07.

Remissvar: Europeiska kommissionens förslag rörande EU:s ekonomiska styrning

Nyhet 30 augusti 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat synpunkter på remissen angående Europeiska kommissionens paket med förslag till en reform av EU:s ekonomiska styrning (Fi2023/01907).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,81%.

Nyhet 24 augusti 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-08-25 - 2023-08-31.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,75%.

Nyhet 17 augusti 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-08-18 - 2023-08-24.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,62%.

Nyhet 10 augusti 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-08-11 - 2023-08-17.

Överskott för staten i juli 2023

Pressmeddelande 7 augusti 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 6,5 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett marginellt överskott på 0,1 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på högre skatteinkomster samt lägre betalningar från myndigheter än väntat. Dessa effekter motverkades...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,51%.

Nyhet 3 augusti 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-08-04 - 2023-08-10.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,45%.

Nyhet 27 juli 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-07-28 - 2023-08-03.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,46%.

Nyhet 20 juli 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-07-21 - 2023-07-27.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,61%.

Nyhet 13 juli 2023

Denna räntesats gäller för perioden 2023-07-14 - 2023-07-20.

Stabilitetsrådets kartläggning av obligationsmarknaderna

Nyhet 12 juli 2023 Om Riksgälden

Finansiella stabilitetsrådet tog under 2022 initiativ till att se över obligationsmarknadens funktionssätt. Nu är kartläggningen färdigställd.

Underskott för staten i juni 2023

Pressmeddelande 7 juli 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 34,3 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 26,6 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på lägre skatteinkomster och utbetalningar av elstöd.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,54%.

Nyhet 6 juli 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-07-07 - 2023-07-13.

Godkännanden av återköp av kvalificerade skulder

Nyhet 6 juli 2023 Finansiell stabilitet

Den 19 april 2023 antog EU-kommissionen nya bestämmelser om bland annat processen för ansökningar om förhandstillstånd för återköp av kvalificerade skulder. Riksgälden kommer därför att tillämpa den ansökningsprocess som framgår av den delegerade förordningen där de nya bestämmelserna förts in.

Nytt uppdrag – Riksgälden ska yttra sig i mål om tillstånd till gruvverksamhet avseende ekonomiska säkerheter

Nyhet 3 juli 2023 Finansiering av kärnavfall

Från den 1 juli 2023 har Riksgälden i uppdrag att yttra sig till mark- och miljödomstolen i mål om tillstånd till gruvverksamhet avseende ekonomiska säkerheter.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,50%.

Nyhet 29 juni 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-06-30 - 2023-07-06.

Remiss: Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter för 2024-2026

Nyhet 28 juni 2023 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit fram ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för perioden 2024-2026. Idag skickas förslaget ut på remiss så att berörda kan lämna synpunkter.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,54%.

Nyhet 22 juni 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-06-23 - 2023-06-29.

Remissvar: Planeringsinriktning för civil beredskap

Nyhet 20 juni 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har getts möjlighet att lämna synpunkter på planeringsinriktningen som MSB har tagit fram i syfte att stödja beredskapsmyndigheternas arbete. Riksgälden anser att planeringsinriktningen fyller sitt syfte och ger en bra grund för arbetet med civil beredskap och lämnar endast en mindre...

Riksgälden har beslutat om uppdaterad resolutionsplan och MREL för Svensk Exportkredit AB

Pressmeddelande 20 juni 2023 Finansiell stabilitet

Riksgälden bedömer att det inte finns skäl att hantera Svensk Exportkredit AB (SEK) genom resolution. Riksgälden har därför fattat beslut om en ny resolutionsplan och om att MREL-kravet ska begränsas till ett förlustabsorberingsbelopp, det vill säga summan av företagets pelare 1- och pelare 2-krav.

Remissvar: Revision av näringsgrensindelningen SNI

Nyhet 16 juni 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på SCB:s förslag till revision av Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI (A2023/1796)

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 9 juni

Nyhet 16 juni 2023 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 9 juni publicerats.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,40%.

Nyhet 15 juni 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-06-16 - 2023-06-22.

Riksgälden lämnar förslag på reglering avseende säkerheter för hantering av gruvavfall

Nyhet 8 juni 2023 Om Riksgälden, Rapport – Övriga, Finansiering av kärnavfall

Från den 1 juli 2023 krävs enligt miljöbalken att tillstånd för utvinningsverksamheter förenas med en skyldighet att ställa ekonomisk säkerhet (säkerhet) för hantering av utvinningsavfall och efterbehandling av verksamheten.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,40%.

Nyhet 8 juni 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-06-09 - 2023-06-15.

Överskott för staten i maj 2023

Pressmeddelande 8 juni 2023 Statens upplåning, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 39,1 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 23,1 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror framför allt på högre skatteinkomster.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 9 juni

Nyhet 2 juni 2023 Finansiell stabilitet

Fredag den 9 juni träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – första kvartalet 2023

Pressmeddelande 2 juni 2023 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det första kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,38%.

Nyhet 1 juni 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-06-02 - 2023-06-08.

Riksgäldskommentar: Effekterna av högre räntor i euroområdet – vad blir påverkan på Sverige?

Nyhet 26 maj 2023 Publikation, Riksgäldskommentar

Mot bakgrund av den höga inflationen har flera centralbanker stramat åt penningpolitiken med höjda styrräntor och minskade obligationsköp. Det har fått räntor att stiga, inte minst i Europa. Om inflationen överraskar ytterligare på uppåtsidan, blir kvar på höga nivåer och räntorna stiger snabbare kan högt skuldsatta länder få problem, såväl länder med hög offentlig skuldsättning (exempelvis Italien) som länder med hög privat skuldsättning (exempelvis Sverige).

I denna analys är fokus på länder med hög offentlig skuldsättning. Blir tillväxten dessutom låg kan länderna hamna i en situation liknande skuldkrisen för drygt 10 år sedan. Ett sådant scenario skulle få stora negativa effekter och sprida sig även till Sverige.

Här kan du läsa hela Riksgäldskommentar nr 2 2023: Effekterna av högre räntor i europaområdet - vad blir påverkan på Sverige?

Riksgäldskommentar är en serie korta skrifter där Riksgäldens medarbetare bidrar till att fördjupa kunskapen inom ett aktuellt ämne. Riksgäldskommentar 2 2023 handlar om effekterna av högre räntor i europaområdet och vad påverkan blir på Sverige.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,36%.

Nyhet 25 maj 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-05-26 - 2023-06-01.

Gradvis ökad upplåning i statsobligationer

Pressmeddelande 25 maj 2023 Statens upplåning

Statens budgetsaldo har utvecklats starkare än väntat hittills i år, men Riksgälden räknar fortsatt med ett underskott för 2023. Nästa år stiger statens utgifter och budgetunderskottet växer. För att möta det större underskottet och kommande obligationsförfall, ökar Riksgälden upplåningen i...

Remissvar: Viktiga samhällsfunktioner till stöd för arbete med civil beredskap

Nyhet 19 maj 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har i sitt svar på MSB:s remiss 2022-14641 begränsat sina kommentarer till de delar som direkt relaterar till de två beredskapssektorer där Riksgälden ingår, det vill säga Ekonomisk säkerhet och Finansiella tjänster.

Yttrande: Samlad bild av finansieringssystemet för kärnavfall

Nyhet 17 maj 2023 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden redovisar en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2023.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,23%.

Nyhet 17 maj 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-05-19 - 2023-05-25.

Ändrade föreskrifter om resolution

Nyhet 15 maj 2023 Finansiell stabilitet

Riksgälden har fattat beslut om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,31%.

Nyhet 11 maj 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-05-12 - 2023-05-18.