Pressmeddelanden och nyheter

Riksgälden lämnar förslag på reglering avseende säkerheter för hantering av gruvavfall

Nyhet 8 juni 2023 Om Riksgälden, Rapport – Övriga, Finansiering av kärnavfall

Från den 1 juli 2023 krävs enligt miljöbalken att tillstånd för utvinningsverksamheter förenas med en skyldighet att ställa ekonomisk säkerhet (säkerhet) för hantering av utvinningsavfall och efterbehandling av verksamheten.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,40%.

Nyhet 8 juni 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-06-09 - 2023-06-15.

Överskott för staten i maj 2023

Pressmeddelande 8 juni 2023 Statens upplåning, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 39,1 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 23,1 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror framför allt på högre skatteinkomster.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 9 juni

Nyhet 2 juni 2023 Finansiell stabilitet

Fredag den 9 juni träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – första kvartalet 2023

Pressmeddelande 2 juni 2023 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det första kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,38%.

Nyhet 1 juni 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-06-02 - 2023-06-08.

Riksgäldskommentar: Effekterna av högre räntor i euroområdet – vad blir påverkan på Sverige?

Nyhet 26 maj 2023 Publikation, Riksgäldskommentar

Mot bakgrund av den höga inflationen har flera centralbanker stramat åt penningpolitiken med höjda styrräntor och minskade obligationsköp. Det har fått räntor att stiga, inte minst i Europa. Om inflationen överraskar ytterligare på uppåtsidan, blir kvar på höga nivåer och räntorna stiger snabbare kan högt skuldsatta länder få problem, såväl länder med hög offentlig skuldsättning (exempelvis Italien) som länder med hög privat skuldsättning (exempelvis Sverige).

I denna analys är fokus på länder med hög offentlig skuldsättning. Blir tillväxten dessutom låg kan länderna hamna i en situation liknande skuldkrisen för drygt 10 år sedan. Ett sådant scenario skulle få stora negativa effekter och sprida sig även till Sverige.

Här kan du läsa hela Riksgäldskommentar nr 2 2023: Effekterna av högre räntor i europaområdet - vad blir påverkan på Sverige?

Riksgäldskommentar är en serie korta skrifter där Riksgäldens medarbetare bidrar till att fördjupa kunskapen inom ett aktuellt ämne. Riksgäldskommentar 2 2023 handlar om effekterna av högre räntor i europaområdet och vad påverkan blir på Sverige.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,36%.

Nyhet 25 maj 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-05-26 - 2023-06-01.

Gradvis ökad upplåning i statsobligationer

Pressmeddelande 25 maj 2023 Statens upplåning

Statens budgetsaldo har utvecklats starkare än väntat hittills i år, men Riksgälden räknar fortsatt med ett underskott för 2023. Nästa år stiger statens utgifter och budgetunderskottet växer. För att möta det större underskottet och kommande obligationsförfall, ökar Riksgälden upplåningen i...

Remissvar: Viktiga samhällsfunktioner till stöd för arbete med civil beredskap

Nyhet 19 maj 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har i sitt svar på MSB:s remiss 2022-14641 begränsat sina kommentarer till de delar som direkt relaterar till de två beredskapssektorer där Riksgälden ingår, det vill säga Ekonomisk säkerhet och Finansiella tjänster.

Yttrande: Samlad bild av finansieringssystemet för kärnavfall

Nyhet 17 maj 2023 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden redovisar en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2023.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,23%.

Nyhet 17 maj 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-05-19 - 2023-05-25.

Ändrade föreskrifter om resolution

Nyhet 15 maj 2023 Finansiell stabilitet

Riksgälden har fattat beslut om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,31%.

Nyhet 11 maj 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-05-12 - 2023-05-18.

Överskott för staten i april 2023

Pressmeddelande 8 maj 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 12,7 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 23,5 miljarder kronor. Skillnaden mot prognos beror framför allt på lägre skatteinkomster.

Remissvar: Finansdepartementets promemoria Samverkan inför beslut om kontracykliska buffertvärden

Nyhet 5 maj 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig över promemorian ”Samverkan inför beslut om kontracykliska buffertvärden” (Fi 2023/01257). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,32%.

Nyhet 4 maj 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-05-05 - 2023-05-11.

Remissvar - Förslag till övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker

Nyhet 2 maj 2023 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på Finansinspektionens förslag till övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker FI Dnr 23-9797

Remissvar: PM Förslag på lagändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Nyhet 28 april 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av Naturvårdsverkets förlag på ändringar i svensk rätt kopplat till EU-kommissionens förlag på ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS (KN2023/02736). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.

Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder

Nyhet 27 april 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,45%.

Nyhet 27 april 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-04-28 - 2023-05-04.

Remissvar: Förslag till nya riskviktsgolv för banklån med säkerhet i kommersiella fastigheter

Nyhet 27 april 2023 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Finansinspektionens förslag FI Dnr 23-9476

Riksgäldskommentar: Två årtionden med Riksgäldens repofacilitet

Nyhet 26 april 2023 Publikation, Riksgäldskommentar

Denna Riksgäldskommentar återger en del av resultaten i den analys som Blix Grimaldi och Hirvonen (2023) gjort av Riksgäldens repofacilitet under två årtionden, från och med 2002 till och med 2021.

Ett huvudsyfte med Riksgäldens repofaciliteter är att bidra till en välfungerande och likvid statspappersmarknad. Användningen av Riksgäldens repofacilitet, mätt som utlånade volymer av nominella statspapper, ökar i perioder när marknadens funktion försämras.

Här kan du läsa hela Riksgäldskommentaren nr 1 2023: Två årtionden med Riksgäldens repofacilitet

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,46%.

Nyhet 20 april 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-04-21 - 2023-04-27

Remissvar: Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet

Nyhet 14 april 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på Justitiedepartementets förslag gällande nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet (Ju2023/00146).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,32%.

Nyhet 13 april 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-04-14 - 2023-04-20.

Underskott för staten i mars 2023

Pressmeddelande 11 april 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 12,9 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 22,7 miljarder kronor. Att underskottet blev mindre än väntat beror främst på högre skatteinkomster än beräknat. De högre skatteinkomsterna motverkades delvis av att...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,26%.

Nyhet 6 april 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-04-07 - 2023-04-13.

Remissvar: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

Nyhet 4 april 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar utredningens förslag om en ny statistik över hushållens tillgångar och skulder. De samhällsekonomiska vinsterna med en sådan statistik är stora. Riksgälden tillstyrker de rättsliga åtgärder som föreslås för att genomföra det föreslagna inhämtandet respektive utlämnandet av...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,15%.

Nyhet 30 mars 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-03-31 - 2023-04-06.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,20%.

Nyhet 23 mars 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-03-24 - 2023-03-30.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 21 mars

Nyhet 21 mars 2023 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Finansiella stabilitetsrådet har haft ett extrainsatt möte för att diskutera riskbilden och stabilitetsläget mot bakgrund av den senaste tidens händelser på bankmarknaderna i USA och Europa.

Extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet 21 mars

Nyhet 20 mars 2023 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Tisdag den 21 mars träffas företrädare för regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen samt Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Avropa ramavtal för kortinlösen

Nyhet 20 mars 2023 Statens internbank

Riksgälden har tecknat ramavtal för kortinlösen, Swish för e-handel, betalväxlar samt betalterminaler med Nets, Swedbank och Verifone. Avtalet måste avropas senast den 30 april 2023 för att er myndighet inte ska få avbrott i sina betalningstjänster.

Remissvar: Kommissionens förslag till direktiv om insolvensrätten

Nyhet 17 mars 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten" (Ju2022/03740).

IMF:s granskning av den finansiella sektorn i Sverige är klar

Nyhet 16 mars 2023 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Under 2022 genomförde Internationella valutafonden (IMF) en granskning av den finansiella sektorn i Sverige, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program). FSAP genomförs återkommande för medlemsländer med systemviktiga finansmarknader. Senast IMF genomförde en FSAP för Sverige var 2016....

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,30%.

Nyhet 16 mars 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-03-17 - 2023-03-23.

Måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2023 Garantier och lån, Riskanalys – Statens garantier och utlåning

Riksgälden bedömer att risken är måttlig för stora förluster i de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det är en något högre risknivå jämfört med föregående år. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,57%.

Nyhet 9 mars 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-03-10 - 2023-03-16.

Varning för falska inkassokrav

Nyhet 8 mars 2023 Om Riksgälden

Riksgälden har blivit uppmärksammade på att ett till synes falskt inkassobolag, Faird Inkassobyrå/Faird Collection, använder Riksgäldens adress vid indrivning av försenade fakturor. Riksgälden har ingenting med detta bolag att göra.

Remissvar: Tidigare publiceringstid – Swestr

Nyhet 8 mars 2023 Remisser och remissvar, Statsskulden

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Riksbankens förslag (2023-00261) om tidigarelagd publicering och ökad transparens om transaktionsunderlaget för Swestr. Riksgälden är positiv till förslaget och har i övrigt inga synpunkter.

Överskott för staten i februari 2023

Pressmeddelande 7 mars 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 98,0 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 58,7 miljarder kronor. Skillnaden mot prognos beror främst på högre skatteinkomster än beräknat. Samtidigt betalades inte hela elprisstödet till hushållen ut i februari,...

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld (MREL) – kvartal 4, 2022

Pressmeddelande 3 mars 2023 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det fjärde kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,65%.

Nyhet 2 mars 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-03-03 - 2023-03-09.

Remissvar: Förtydliganden EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk

Nyhet 1 mars 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga invändningar mot förslagen i promemorian (Fi2022/02993).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,54%.

Nyhet 23 februari 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-02-24 - 2023-03-02.

Ökad upplåning när statsbudgeten visar underskott

Pressmeddelande 23 februari 2023 Statens upplåning

Statsbudgeten vänder till underskott i år efter förra årets oväntat stora överskott. Det beror delvis på minskade skatteinkomster, men även på tillfälliga faktorer som elprisstöd. Riksgälden räknar med att budgetunderskottet kvarstår 2024 och ökar då obligationsupplåningen.

Hur ser marknadsaktörerna på realobligationer?

Nyhet 23 februari 2023 Statens upplåning, Statsskulden

I dag skickar Riksgälden ut ett frågeformulär för att undersöka marknadens syn på realobligationer. Syftet med dessa frågor är att få djupare förståelse för hur marknadsaktörerna ser på den senaste tidens utveckling samt på långsiktig efterfrågan.

Årsredovisning 2022: Starka statsfinanser i turbulent tid

Pressmeddelande 22 februari 2023 Om Riksgälden

Riksgälden konstaterar i sin årsredovisning 2022 att året varit turbulent. Både avseende säkerhetssituationen i närområdet och utvecklingen i ekonomin med historiskt hög inflation, snabbt stigande räntor och höga elpriser. Tillväxten i ekonomin saktade av, men statsfinanserna utvecklades trots det...

Minskad statsskuld men ökad kostnad 2022

Nyhet 21 februari 2023 Statens upplåning, Statsskulden

Den högsta inflationen på tre decennier och stigande marknadsräntor påverkade statsskuldsförvaltningen på flera sätt under 2022. Det nya läget bidrog å ena sidan till högre inkomster för staten och en historiskt låg statsskuld. Å andra sidan ökade kostnaderna för statsskulden.