Pressmeddelanden och nyheter

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,44%.

Nyhet 18 april 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-04-19 - 2024-04-25.

Remissvar: Stärkt konstitutionell beredskap

Nyhet 16 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar kommitténs förslag och har inga synpunkter på förslagen som lämnas i betänkandet (Ju2023/02742).

Remissvar: Promemorian Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

Nyhet 16 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Digital motståndskraft för finanssektorn (Fi2024/00073).

Riksgälden anställer ny internrevisionschef

Pressmeddelande 15 april 2024 Om Riksgälden

I dag börjar Jonas Calles som internrevisionschef på Riksgälden.

Remissvar: Förslag till föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar

Nyhet 12 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar till Finansinspektionens förslag till föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar (Fi23-23012).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,46%.

Nyhet 11 april 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-04-12 - 2024-04-18.

Riksgäldskommentar: Makroekonomiska förutsättningar för statsskuldens utveckling

Nyhet 11 april 2024 Publikation, Riksgäldskommentar

Om det krävs över- eller underskott i statens primära saldo för att stabilisera skulden som andel av BNP beror på statsskuldens storlek, räntenivån och hur snabbt ekonomin växer.

Analysen i denna Riksgäldskommentar visar att utvecklingen sedan senaste millennieskiftet har varit gynnsam för statsfinanserna. Statsbudgeten har då kunnat uppvisa ett primärt budgetunderskott av storleken 0,5 procent av BNP utan att skulden har ökat som andel av BNP. Det fanns därmed ett utrymme för staten att sänka skatter eller höja utgifter utan att behöva finansiering. Det är endast på 60-talet som förhållandena för statsskulden varit lika gynnsamma.

Författare till ”Makroekonomiska förutsättningar för statsskuldens utveckling” är Tora Bäckman.

Riksgäldskommentar nr 1 2024: Makroekonomiska förutsättningar för statsskuldens utveckling

Riksgäldskommentar är en serie korta skrifter där Riksgäldens medarbetare bidrar till att fördjupa kunskapen inom ett aktuellt ämne. Riksgäldskommentar nummer 1 2024 undersöker hur makroekonomiska faktorer har påverkat statsskuldens utveckling sedan 1700-talet.

Yttranden: Överklagade beslut gällande Vattenfall AB, Ringhals AB och AB Svafo

Nyhet 10 april 2024 Remisser och remissvar

Samtliga bolag har överklagat besluten och regeringen har förelagt Riksgälden att yttra sig över respektive bolags överklagande.

Riksgälden följer riktlinjer om sammanfattning av resolutionsplaner

Nyhet 9 april 2024 Finansiell stabilitet

Riksgälden har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att myndigheten följer Esmas riktlinjer om sammanfattning av resolutionsplaner.

Riksgälden följer riktlinjer för bedömningen av möjligheten till resolution

Nyhet 9 april 2024 Finansiell stabilitet

Riksgälden har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att myndigheten följer Esmas riktlinjer för bedömningen av möjligheten till resolution.

Litet underskott i statens finanser i mars 2024

Pressmeddelande 8 april 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 0,3 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 11,1 miljarder kronor. Skillnaden beror på högre skatteinkomster och lägre nettoutlåning än väntat. Det motverkades delvis av högre utbetalningar från myndigheter.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,40%.

Nyhet 4 april 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-04-05 - 2024-04-11.

Riksgälden följer riktlinjer om skriftliga arrangemang och förfaranden för resolutionskollegiernas funktionssätt

Nyhet 2 april 2024 Finansiell stabilitet

Riksgälden har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att myndigheten följer Esmas riktlinjer om skriftliga arrangemang och förfaranden för resolutionskollegiernas funktionssätt.

Riksgälden följer riktlinjer om typer av bestämmelser i samarbetsarrangemang och innehållet i dessa

Nyhet 2 april 2024 Finansiell stabilitet

Riksgälden har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att myndigheten följer Esmas riktlinjer om typer av bestämmelser i samarbetsarrangemang och innehållet i dessa.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,33%.

Nyhet 28 mars 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-03-29 - 2024-04-04.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,38%.

Nyhet 21 mars 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-03-22 - 2024-03-28.

Fortsatt måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2024 Garantier och lån, Riskanalys – Statens garantier och utlåning

Riksgälden bedömer att risken är måttlig för stora förluster i den ordinarie portföljen. Vilket är i nivå med 2022 då risknivån höjdes från låg till måttlig. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,24%.

Nyhet 14 mars 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-03-15 - 2024-03-21.

Remissvar: Naturvårdsverkets förslag på författningsändringar av nytt utsläppshandelssystem

Nyhet 11 mars 2024 Statens internbank, Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av Naturvårdsverkets förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för vägtransporter, byggnader med mera, samt promemorian rörande opt-in av ytterligare sektorer. (KN2024/00055).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,40%.

Nyhet 7 mars 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-03-08 - 2024-03-14.