Information om Saab: Riksgälden utreder förhållandena kring fordran

Nyhet 7 mars 2019

Som framgår av Riksgäldens årsredovisning för 2018 har Riksgälden skrivit ned värdet på statens fordran i Saab. Bakgrunden till detta är bland annat att det föreligger oklarheter kring värdet på säkerheterna i Saab Automobile Tools. Riksgälden utreder frågan med hjälp av en extern advokatbyrå.

Oklarheterna rör pantsättningen i Saab Automobile Tools, som skedde 2010, och om denna pantsättning hanterats på så sätt att den är sakrättsligt giltig. Riksgäldens inställning är emellertid att pantsättningen är sakrättsligt giltig. Bedömningen är därmed att oklarheterna sannolikt inte kommer att medföra någon skada för staten. Som en försiktighetsåtgärd har Riksgälden dock skrivit ned värdet på statens fordran i Saab Automobile Tools. Nedskrivningen och anledningarna till denna har kommunicerats i samband med att Riksgälden presenterade sin årsredovisning för år 2018.

– Det är viktigt att oklarheterna reds ut. Vi har informerat berörda parter och utreder frågan. Som en försiktighetsåtgärd har vi skrivit ner värdet på fordran. Det har varit många turer kring Saab genom åren och jag ser allvarligt på att det har uppstått nya oklarheter. Vi måste nu få klarhet i vad som har hänt, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Fakta

  • I samband med årsredovisningen för 2018 har Riksgälden, som en försiktighetsåtgärd, skrivit ner värdet på sin fordran på Saab.
  • Nedskrivningen beror bland annat på att Riksgälden blivit varse att det finns oklarheter kring pantsättningen av aktierna i Saab Tools från år 2010, som behöver utredas.
  • Den del av nedskrivningen som relaterar till oklarheterna kring pantsättningen är cirka 88 miljoner kronor. Nedskrivningen sker i enlighet med försiktighetsprincipen.
  • Riksgälden utreder frågan med hjälp av advokatbyrån Baker McKenzie. Syftet med utredningen är att klarlägga läget så att värdet på fordran kan skyddas.
  • Riksgäldens inställning är att pantsättningen är sakrättsligt giltig och att oklarheterna därmed sannolikt inte kommer att medföra någon skada för staten.
  • Den totala fordran i Saabs konkursbo har värderats till 131 miljoner kronor för 2018.

Läs mer om Riksgäldens årsredovisning 2018

Läs mer om bakgrunden till Riksgäldens fordran i Saab