Förändrad modell för beräkning av avgiften till insättningsgarantin

Nyhet 19 november 2020

Riksgälden har beslutat att ändra modellen för hur avgifterna till insättningsgarantin beräknas. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Alla banker och institut som omfattas av insättningsgarantin betalar en årlig avgift till Riksgälden, som är ansvarig garantimyndighet. Avgiften baseras framför allt på institutets risknivå och dess sammanlagda garanterade insättningar.

Från och med den 1 januari 2021 uppgår ersättningsbeloppet till högst 1 050 000 kronor (tidigare 950 000 kronor) per person och institut. Se tidigare kommunicerat pressmeddelande.

Modellen följer de riktlinjer för beräkning av avgifter till insättningsgarantisystem som satts upp av Europeiska bankmyndigheten, Eba. De förändringar som nu genomförs syftar till att avgifterna bättre ska spegla institutens risknivå och därmed bättre fånga den risk som instituten utgör för insättningsgarantisystemet.

– Vi vill minska institutens incitament till överdrivet risktagande för att på så sätt värna den finansiella stabiliteten. Vi har därför ändrat modellen så att avgiften som bankerna och instituten betalar bättre speglar deras risknivå, säger Karolina Holmberg, chef för avdelningen Finansiell stabilitet och konsumentskydd.

Förändringar i korthet

  • Två nya riskindikatorer läggs till; systemviktigt institut och stabil nettofinansieringskvot.

  • De indikatorer som speglar förväntad förlust vid fallissemang erhåller en högre vikt medan indikatorer som speglar sannolikhet för fallissemang erhåller en lägre vikt än tidigare.

  • Det totala avgiftsuttaget, som regleras i lagen om insättningsgaranti och som ska uppgå till 0,1 procent av totalt garanterade insättningar, påverkas inte. Det är respektive instituts andel av det totala avgiftsuttaget som påverkas. Vissa institut kommer därmed att få en lägre avgift medan andra kommer att få en högre avgift.

  • Avgiftsuttaget ändras så att skillnaden i avgift ökar mellan de institut som bedöms som mest riskfyllda respektive minst riskfyllda. De mest riskfyllda instituten kommer att få betala upp till fyra gånger högre avgift än de minst riskfyllda instituten.

Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2020:3)

Beslutspromemoria

Läs mer om insättningsgarantin