Statsskulden fortsatte att minska 2019

Nyhet 21 februari 2020

Riksgälden lämnar i dag underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2019 till regeringen. Året präglades av en fortsatt minskande statsskuld, ännu lägre räntor, ansträngd likviditet på statspappersmarknaden och ökat fokus på hållbarhet.

Underlaget för utvärdering, som lämnas årligen i februari, redovisar bland annat kostnaden för statsskulden och beskriver hur Riksgälden hanterat statens upplåning under året utifrån de riktlinjer regeringen beslutat om.

Senast den 25 april lämnar regeringen i sin tur en utvärdering av statsskuldens förvaltning till riksdagen. En sådan skrivelse ska lämnas vartannat år.

Året i korthet

  • Statsbudgeten visade överskott för fjärde året i rad och statsskulden som andel av BNP sjönk till den lägsta nivån sedan mitten på 1970-talet.
  • Med fortsatt budgetöverskott minskade statens lånebehov och Riksgäldens utbud av statspapper låg kvar på en historiskt låg nivå. Upplåningen i nominella statsobligationer prioriterades alltjämt.
  • Riksgäldens låga utbud i kombination med Riksbankens fortsatta köp av statsobligationer bidrog till att marknadslikviditeten var ansträngd. I Riksgäldens årliga enkätundersökning gav återförsäljarna likviditeten underkänt, medan investerarna hade en något mer positiv bedömning.
  • Regeringen gav Riksgälden i uppdrag att emittera en grön obligation senast 2020. Obligationen ska kopplas till miljö- och klimatutgifter i statens budget. Under året arbetade Riksgälden tillsammans med Regeringskansliet med att ta fram ett ramverk för den gröna obligationen.
  • Riksgälden utnyttjade fortsatt möjligheten att ta positioner i kronan för att sänka kostnaden för statsskulden. Den position som började byggas upp 2018 utökades under 2019 från 3,9 miljarder till 6,5 miljarder kronor. Positionen visade ett positivt orealiserat resultat vid slutet av året.
  • Marknadsaktörernas förtroende för Riksgäldens strategier och agerande sjönk i 2019 års mätning från toppnoteringen 2018. Nedgången var störst bland återförsäljarna och utländska investerare, medan betyget från svenska investerare var i stort oförändrat.
  • Statsskuldens löptid och sammansättning var i enlighet med regeringens riktlinjer under året. Valutaexponeringen i skulden minskades fortsatt enligt riktlinjerna för 2019.
  • Kostnaden för statsskulden var 14 miljarder kronor eller motsvarande 0,3 procent av BNP. Det är en minskning från 2018 och något lägre än genomsnittet de senaste fem åren. Över tid har kostnaden sjunkit i takt med att statsskulden minskat och räntorna gått ned.

Ta del av hela rapporten:

Statsskuldens förvaltning – underlag för utvärdering 2019