I dag återbetalas den sista premieobligationen

Nyhet 2 december 2021

Riksgäldens uppdrag är att låna pengar åt staten till lägsta möjliga kostnad med beaktande av risk. Premieobligationerna var ett sätt för staten att låna pengar från svenska folket och det blev med åren en populär sparform.

I mitten av 2010-talet bedömdes premieobligationerna inte längre vara ett bra alternativ för statens upplåning, eftersom de inte längre kunde bidra till att minska kostnaden för statsskulden. Riksgälden beslutade därför 2016 att inte ge ut fler premieobligationer.

Det sista utestående lånet såldes i slutet av 2014, den sista vinstdragningen skedde den 16 augusti 2021 och lånet (14:2) återbetalas idag den 2 december 2021.

Med det går en 100-årig sparform i graven.

Det sista premieobligationslånet har en volym på 2,9 miljarder kronor fördelat på 580 000 obligationer. Det har betalats ut 67 544 vinster per år under lånets löptid, vilket  motsvarar 17 400 000 kronor per år.

Vid utgivningen av den första premieobligationen 1918 lånade Riksgälden upp 100 miljoner kronor. Under åren har Riksgälden lånat över 254 miljarder kronor av svenska folket i form av premieobligationer. 

Några fakta om premieobligationer

  • 1771 grundade Gustav III ett svenskt statslotteri under namnet Kungliga Nummerlotteriet och kan ses som en föregångare till premieobligationerna. Kungliga Nummerlotteriet upphörde 1841. Från 1776 tjänstgjorde Carl Michael Bellman som sekreterare i direktionen.
  • Från 1840 fram till 1900-talets början lånade Riksgälden genom att ge ut obligationer i utlandet. Pengarna användes bland annat för att bygga ut dåtidens stora infrastrukturprojekt såsom Göta Kanal, järnväg, vattenkraft och telefonsystem.
  • Åren efter det första världskriget köptes en stor del av de utlandsägda obligationerna tillbaka från de krigshärjade länderna till ett fördelaktigt pris och ersattes med inhemsk upplåning.
  • 1918 gav Riksgälden ut den första premieobligationen.
  • Värdet av de utestående premieobligationerna ökade under 1980-talet och var som störst 1995. Då uppgick värdet av premieobligationerna till närmare 65 miljarder kronor.

Läs mer om premieobligationer