Statens framtida roll på betalningsmarknaden – stort intresse för Finansdagen

Nyhet 16 april 2021

Den 15 april gick Finansdagen av stapeln digitalt, med runt 500 personer anmälda. Under tre timmar presenterades olika perspektiv på utvecklingen av betalningsmarknaden där staten har en fortsatt viktig roll att spela.

Finansdagen riktar sig framför allt till personer som jobbar med ekonomifrågor på myndigheter. Det blev tre lärorika timmar med talare från bland annat Riksbanken, Regeringskansliet, privata sektorn och akademin. Finansdagen var ett helt digitalt evenemang i år. Det traditionsenliga minglet uteblev därför.

Samverkan med våra målgrupper är viktigt. Under pågående pandemi arbetar vi därför med bilaterala digitala möten och referensgrupper, sa Annika Gyllström, chef för Statens internbank på Riksgäden.

Några frågor som lyftes under dagen var ansvarsfördelningen mellan offentlig och privat sektor för att skapa framtidssäkra betalningssystem som är både smarta, säkra, kostnadseffektiva och som även respekterar individers och företags integritet. Samtidigt pågår en utveckling där kontantanvändningen minskar och behovet av modernare digital infrastruktur ökar och driver på utvecklingen.   

E-krona och statlig utredning

Riksbankschefen Stefan Ingves var på plats och berättade både om vilken roll traditionella kontanter alltjämt har även om användningen minskar, och om e-krone-projektet som skalas upp och testas. Vikten av att få säkra digitala legitimationslösningar på plats belystes också.

Betalningsutredningen har inlett sitt arbete och ska lämna sitt slutbetänkande i november 2022. Fredrik Bystedt, utredningens huvudsekreterare, berättade om planen för det kommande arbetet. Bland annat ska rollfördelningen mellan staten och den privata sektorn klargöras och en definition av vad som är ett lagligt betalningsmedel arbetas fram.

Viktigt att lyssna på kunderna

Paula da Silva, chef för SEB Transaction Services berättade om arbetet i det nordiska banksamarbetet P27 och om de nationella barriärerna för mobila betalningar över landsgränser som nu arbetas bort.

På publikfrågan ”När kan jag Swisha pengar till mottagare i andra länder?” var beskedet att ett intensivt arbete pågår.

2022-2023 kommer vi att se stora förändringar på detta område, sa Paula da Silva, som lyfte vikten av att erbjuda de tjänster som kunderna efterfrågar i realtid i en digitaliserad värld där företag har nya affärsmodeller och krav på bland annat transparens och spårbarhet.

I delningsekonomin behöver vi lita blint på främmande appar och människor, vilket kan underlättas om det finns teknik och inbyggd kontroll. Hur kunders integritet ska respekteras och hanteras är en av de stora utmaningarna.

Olika trender samverkar

Robin Teigland från Chalmers tekniska högskola, professor inom Management of Digitalization, satte ord på utmaningarna med att befinna sig i ett skede där den tekniska utvecklingen är snabb (digitalisering, AI, robotisering med mera) och där det är svårt att sia om framtiden. Flera olika trender samverkar och det är omöjligt att veta hur tekniker korsbefruktar varandra och vilka lösningar och konsumentbeteenden som kommer att utvecklas.

Att vara öppen och utforska nya vägar, till exempel genom att utgå från olika scenarios, är en väg att hantera osäkerhet, tipsade Robin Teigland.

Nya lösningar som går i takt med tiden

Stefan Ingves tog upp utmaningarna i att gå från ett perspektiv som har utgångspunkt i fysiska attribut till digitala. När pappersdokument och sedlar inte längre är utgångspunkten och alla startpunkter istället har blivit digitala, innebär det en mental resa för alla som arbetar med utveckling av finansiella produkter och tjänster.

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad lyfte vikten av att i utvecklingen av nya lösningar säkerställa att betalningar kan göras oberoende av säkerhetsläge och att arbeta med att förstå hur hoten ser ut och skapa motståndskraft.

Det gäller i dag och i morgon och både offentlig och privat sektor kommer att behöva använda resurser för att skapa robusta och reduntanta lösningar som respekterar integritet och går i takt med tiden, sa Hans Lindblad.

Ta del av talarnas presentationer