Fortsatt låg till måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2022

Risken är fortsatt låg till måttlig för att det ska uppstå stora förluster i de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån som ökat från förra årets 2 432 miljarder kronor till 2 667 miljarder kronor.

Syftet med den statliga garanti-och utlåningsverksamheten är att utifrån en politisk vilja främja verksamhet som inte skulle kunna genomföras utan en statlig insats. Staten tar ut en avgift för att täcka den förväntade kostnaden för en garanti eller ett lån.

Riksgälden ger årligen ut en rapport med bedömningar om riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj. Rapporten görs tillsammans med Boverket, Centrala studiestödsnämnden, Exportkreditnämnden och Sida, myndigheter som också tillhandahåller garantier och lån. Rapporten ska bidra till ökad transparens kring riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj.

Staten tillhandahåller garantier och lån för de ändamål som riksdagen och regeringen beslutar om. En garanti innebär att staten går i borgen för någon annans betalningsåtaganden, vilket leder till en kreditrisk för staten. Kreditrisk uppstår på samma sätt när staten lånar ut pengar till exempelvis ett företag eller en privatperson.

Riksgälden bedömer att risken för stora förluster i den så kallade ordinarie portföljen i stort sett ligger kvar på samma låga nivå som föregående år. Risknivån har i viss mån ökat som följd av att portföljen har växt under året. Även kriget i Ukraina, och det försämrade säkerhetsläget i Europa, innebär en osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen och utvecklingen på de finansiella marknaderna. Den ordinarie portföljen uppgår till 750 miljarder kronor och innehåller till största del studielån, exportkreditgarantier och garantier till förmån för internationella finansiella institutioner.

Härutöver ligger insättningsgarantin som uppgick till 1 917 miljarder kronor per den 31 december 2020. Risken för stora förluster för insättningsgarantin bedöms ligga kvar på samma måttliga nivå som förra året. Med stora förluster avses 20 miljarder kronor under en tidshorisont på fem år.

Riksgälden följer kontinuerligt upp riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj eftersom denna innebär en ekonomisk risk för staten. Coronapandemin har i viss utsträckning påverkat risken, men effekterna av pandemin var större under 2020. Vi följer också noga utvecklingen av kriget i Ukraina, även om portföljen har en begränsad exponering mot länderna Ukraina, Ryssland och Belarus, säger Magnus Rystedt, avdelningschef på Garanti och finansiering.

Läs rapporten: Statens garantier och utlåning - en riskanalys Fakta om samlad riskanalys