Riksgälden förtydligar hur EBA:s riktlinjer om resolutionsbarhet ska tillämpas i resolutionsplaneringsarbetet

Nyhet 29 mars 2022

Den 13 januari publicerade den Europeiska bankmyndigheten (EBA) riktlinjer för förbättring av möjlighet till resolution för institut och resolutionsmyndigheter. Riktlinjerna gäller från och med den 1 januari 2024. Riksgälden har tidigare kommunicerat att myndigheten avser att följa riktlinjerna.

Riktlinjerna inför en EU-gemensam minimistandard för resolutionsbarhet inom ett antal områden, bland annat operativ kontinuitet, tillgång till finansiell marknadsinfrastruktur samt finansiering och likviditet i resolution. 

I promemorian ”Riksgäldens tillämpning av EBA:s riktlinjer för förbättrad resolutionsbarhet” beskriver Riksgälden riktlinjernas syfte, omfattning och rättsliga status. I promemorian beskrivs också hur Riksgälden kommer att tillämpa riktlinjerna som en integrerad del i resolutionsplaneringen.

Promemoria: Riksgäldens tillämpning av EBA:s riktlinjer för förbättrad resolutionsbarhet

Riksgälden har tidigare publicerat en vägledning om hur riktlinjerna bör tolkas och genomföras inom vissa områden och en tidsplan för ytterligare förtydliganden. Denna vägledning, inklusive tidsplan, finns här:

Vägledning för resolutionsbarhet