Riksgälden tänker följa riktlinjer för förbättrad resolutionsbarhet

Nyhet 21 april 2022

Riksgälden har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att myndigheten avser att följa EBA:s riktlinjer för förbättring av möjlighet till resolution för institut och resolutionsmyndigheter.

Den 13 januari 2022 publicerade EBA riktlinjer för förbättring av möjligheten till resolution för institut och resolutionsmyndigheter (EBA/GL/2022/01), utfärdade enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010. Riktlinjerna gäller från och med 1 januari 2024.

Riktlinjernas rättsliga status

Riksgäldens uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till resolutionsmyndigheter och finansinstitut är att jämställa med svenska allmänna råd. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättandet av EBA innebär att de behöriga myndigheterna och finansinstituten med alla tillgängliga medel ska följa dessa riktlinjer. Förordningen har direkt verkan och Riksgälden kommer inte i nuläget att utfärda några egna allmänna råd. Riksgälden har rätt att med stöd av bemyndigande omarbeta EBA:s riktlinjer till bindande regler i form av föreskrifter.

Se även: Vägledning för resolutionsbarhet