Stärkta statsfinanser och minskad statsskuld 2021

Nyhet 18 februari 2022

Riksgälden lämnar i dag underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2021 till regeringen. Året präglades av en överraskande snabb ekonomisk återhämtning som bidrog till överskott i statens budget, lägre upplåning och en minskande statsskuld.

Underlaget för utvärdering, som lämnas årligen i februari, beskriver hur Riksgälden har hanterat statens upplåning och förvaltningen av statsskulden utifrån de riktlinjer regeringen beslutat om. I rapporten redovisas även bland annat resultatet av en årlig förtroendemätning och kostnaden för statsskulden. Senast den 25 april lämnar regeringen i sin tur en utvärdering av statsskuldens förvaltning till riksdagen. En sådan skrivelse ska lämnas vartannat år.

Året i korthet

  • Svensk ekonomi återhämtade sig överraskande snabbt och statens budgetsaldo återgick till överskott 2021. Statsskulden vände därmed nedåt efter ökningen 2020.
  • Även Riksbankens beslut att återbetala lån som Riksgälden tagit upp till valutareserven bidrog till budgetöverskottet.
  • Till följd av de starkare statsfinanserna minskade statens upplåningsbehov. Riksgälden drog därför ned utbudet av statspapper gradvis under året.
  • Riksgälden förlängde statspapperskurvan ytterligare genom att ge ut en 50-årig statsobligation.
  • Likviditeten på statspappersmarknaden försämrades och bedömdes som underkänd av både återförsäljare och investerare enligt Riksgäldens årliga undersökning.
  • Marknadsaktörerna sänkte även sin helhetsbedömning av Riksgäldens strategier och agerande efter föregående års uppgång.
  • Statsskuldens löptid låg inom det övergripande styrintervallet och valutaexponeringen hölls oförändrad enligt regeringens riktlinjer.
  • Kostnaden för statsskulden var 9 miljarder kronor, eller motsvarande 0,17 procent av BNP, och låg därmed kvar på en historiskt låg nivå.
  • Riksgäldens position för en starkare krona visade en orealiserad vinst.

Ta del av hela rapporten här:
Statsskuldens förvaltning – underlag för utvärdering 2021

Mer om resultatet av den årliga förtroendemätningen

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja