Viktig information inför rapportering av resolutionsavgiften 2023

Nyhet 31 oktober 2022

EU-kommissionen överväger att ändra artikel 5.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63, vilket innebär att värdering av derivatskulder ska ske enligt den tidigare metoden. Banker och institut ska därför använda samma metod för avgiftssåret 2023 som användes för värdering av derivatskulder för avgiftssåret 2022.

Riksgälden har fått information om att Europeiska kommissionen överväger att ändra artikel 5.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 som avser den metod som används för värdejustering av skulder som härrör från derivat. Av artikel 5.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 framgår att instituten ska tillämpa den metod för beräkning av bruttosoliditet som återspeglas i artikel 429c i förordning (EU) 575/2013 (tillsynsförordningen) vid värdering av derivatskulder. Denna metod har dock ändrats väsentligt genom förordning (EU) 2019/876 (CRR 2). Dessa ändringar skapar tillämpningssvårigheter vid beräkningen av resolutionsavgiften. EU-kommissionen överväger därför att ändra artikel 5.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 på så sätt att värdering av derivatskulder ska ske enligt den tidigare metoden. 

Instruktion för rapportering av uppgifter för resolutionsavgift för 2023

Banker och institut ska tillämpa marknadsvärderingsmetoden (som återspeglar den tidigare bruttosoliditetsmetoden i tillsynsförordningens lydelse den 31 december 2020) vid värdering av derivatskulder. Detta gäller även för värdering av koncerninterna derivatskulder och derivattillgångar.

Sammanfattningsvis ska banker och institut använda samma metod för avgiftssåret 2023 som användes för värdering av derivatskulder för avgiftssåret 2022. Institut ska därmed inte tillämpa den metod som gäller enligt den nuvarande lydelsen av tillsynsförordningen (schablonmetoden för motpartskreditrisk) vid värdering av derivatskulder.

Mer information inom kort

Mer information och instruktioner för 2023 års rapportering av resolutionsavgift samt information om när uppgifterna kan börja rapporteras in digitalt, kommer att publiceras på Riksgäldens webbplats inom kommande veckor. Vi påminner också om att fysiska blanketter ersätts med digital inrapportering via Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac.
Vänligen notera att nyheten innehåller generell information. Informationen är därmed enbart aktuell för banker och institut som är skyldiga att ange uppgifter om skulder som härrör från derivat vid inrapportering av uppgifter för resolutionsavgiften 2023.Vid frågor, vänligen kontakta resolution@riksgalden.se