Måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2023

Riksgälden bedömer att risken är måttlig för stora förluster i de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det är en något högre risknivå jämfört med föregående år. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån.

Staten tillhandahåller garantier och lån för de ändamål som riksdagen och regeringen beslutar om. Portföljen innehåller bland annat studielån, exportgarantier, bostadsgarantier och garantier till förmån för internationella finansiella institutioner där Sverige är medlem. Dessa engagemang går under samlingsnamnet den ordinarie portföljen. Den ordinarie portföljen uppgår till 781 miljarder kronor.

Den måttliga risknivån förklaras främst av en ökad andel engagemang med hög eller mycket hög kreditrisk. Kriget i Ukraina, och det försämrade säkerhetsläget i Europa, innebär en ökad osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen. Den ordinarie portföljen har en begränsad exponering i länderna Ukraina, Ryssland och Belarus, men en betydande andel av denna exponering har fallerat eller förväntas göra det.

Risken för stora förluster för insättningsgarantin bedöms ligga kvar på samma måttliga nivå som förra året. Med stora förluster avses 20 miljarder kronor under en tidshorisont på fem år.

Rapport: Statens garantier och utlåning – en riskanalys

Syftet med den statliga garanti-och utlåningsverksamheten är att utifrån en politisk vilja främja verksamhet som inte skulle kunna genomföras utan en statlig insats. Staten tar ut en avgift för att täcka den förväntade kostnaden för en garanti eller ett lån.

Riksgälden ger årligen ut en rapport med bedömningar om riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj. Rapporten görs tillsammans med Boverket, Centrala studiestödsnämnden, Exportkreditnämnden och Sida, myndigheter som också tillhandahåller garantier och lån. Rapporten ska bidra till ökad transparens kring riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj.