Minskad statsskuld men ökad kostnad 2022

Nyhet 21 februari 2023

Den högsta inflationen på tre decennier och stigande marknadsräntor påverkade statsskuldsförvaltningen på flera sätt under 2022. Det nya läget bidrog å ena sidan till högre inkomster för staten och en historiskt låg statsskuld. Å andra sidan ökade kostnaderna för statsskulden.

Det framgår av Riksgäldens rapport ”Statsskuldens förvaltning – underlag för utvärdering 2022”, som lämnas till regeringen i dag. Den årliga rapporten beskriver hur Riksgälden har hanterat statens upplåning och förvaltningen av statsskulden under föregående år utifrån de riktlinjer regeringen beslutat om.

Året i korthet

  • Statens överskott växte 2022. Det förklaras bland annat av att inflationen bidrog till ökade skatteinkomster och att stigande elpriser medförde stora flaskhalsintäkter för staten.
  • Statsskulden fortsatte att minska och var 1 093 miljarder kronor vid slutet av året. Det motsvarar preliminärt 18 procent av BNP, vilket är den lägsta nivån sedan 1971. 
  • Överskottet innebar att statens upplåningsbehov och utbudet av statsobligationer minskade. Rysslands invasion av Ukraina och snabbt stigande priser bidrog till stor osäkerhet i budgetprognoserna.
  • Efterfrågan på statspapper i auktionerna var fortsatt god, men likviditeten på andrahandsmarknaden försämrades ytterligare och fick rekordlåga betyg i Riksgäldens årliga undersökning.
  • Förtroendet bland marknadsaktörerna för Riksgäldens strategier och hur vi genomför dem stärktes något under året. Vi fick högre betyg för bland annat kontakter och kommunikation.
  • Kostnaden för statsskulden ökade till följd av framför allt högre inflation och en svagare krona. Statens kostnadsmässiga räntor mer än tredubblades från föregående år till 34 miljarder kronor.
  • Mot bakgrund av den höga inflationen medförde realobligationerna den största årliga merkostnaden sedan Riksgälden introducerade instrumentet 1994.
  • Riksgälden stängde den position som byggts upp sedan 2018 för en starkare krona mot euron. Resultatet blev en liten vinst.

Ta del av hela rapporten här: Statsskuldens förvaltning – underlag för utvärdering 2022

Mer om resultatet av den årliga förtroendemätningen

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja