Beslut om kärnavfallsavgifter för 2024

Nyhet 4 januari 2024

Regeringen har beslutat om kärnavfallsavgifter enligt de belopp som Riksgälden föreslagit men för en period på ett år. Regeringen ger samtidigt Riksgälden i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys av ett ändrat drifttidsantagande från 50 år till 60 år. Riksgälden ska även föreslå avgifter för 2025–2026 utifrån både en oförändrad och en förlängd drifttid.

Riksgälden ansvarar för att säkerställa att kärnkraftindustrin sätter av tillräckligt med ekonomiska resurser för att finansiera avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna och slutförvaringen av kärnavfallet samt det använda kärnbränslet.

För att säkerställa finansieringen är reaktorinnehavarna skyldiga att betala in kärnavfallsavgifter till kärnavfallsfonden. Kärnavfallsavgifterna ska tillsammans med tidigare fonderade tillgångar täcka de förväntade återstående kostnaderna för det svenska kärnavfallsprogrammet samt kostnaderna för statens tillsyn och förvaltningen av avgiftsmedlen. Förutom att betala avgifter ska reaktorinnehavarna även ställa godtagbara säkerheter.

Processen med att ta fram nya avgiftsförslag börjar med att reaktorinnehavarna inkommer med kostnadsunderlag till Riksgälden. Det är sedan Riksgäldens uppdrag att granska kostnadsunderlagen och utifrån denna granskning lämna förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp (säkerhetsbelopp) till regeringen. Riksgälden lämnade sitt förslag för 2024–2026 i september. Regeringen har nu fattat beslut enligt de belopp som Riksgälden föreslagit för 2024.

Kärnavfallsavgifter för 2024, finansierings- och kompletteringsbelopp samt ställda säkerheter
ReaktorinnehavareKärnavfallsavgiftFinansieringsbelopp (miljoner kronor)Kompletteringsbelopp (miljoner kronor)
Forsmark

4,5 öre/kWh

5 934

19 144

Oskarshamn

7,5 öre/kWh

6 112

10 356

Ringhals

8,6 öre/kWh

8 150

17 049

Barsebäck

264 mnkr/år

772

4 145

Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp ökar för samtliga reaktorinnehavare jämfört med nu gällande nivåer. Den viktigaste förklaringen till behovet av höjda belopp är en upprevidering i reaktorinnehavarnas bedömning av de framtida återstående kostnaderna.

Vanligtvis ska kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp bestämmas för en period om tre kalenderår i taget. Regeringen anser att det denna gång finns särskilda skäl för ett ettårigt beslut till följd av den snabba utvecklingen på området. Regeringen ger därför i regleringsbrevet för 2024 Riksgälden i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys av ett ändrat drifttidsantagande för reaktorer, från nuvarande 50 år till 60 år. Riksgälden ska också beräkna och föreslå kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för avgiftsperioden 2025–2026 utifrån både en oförändrad och förlängd drifttid. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024.

Relaterade dokument

Riksgäldens regleringsbrev för 2024

Regeringsbeslut för kärnavfallsavgifter samt finansierings- och kompletteringsbelopp för 2024

Riksgäldens tidigare förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2024-2026

 

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja