Fortsatt måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2024

Riksgälden bedömer att risken är måttlig för stora förluster i den ordinarie portföljen. Vilket är i nivå med 2022 då risknivån höjdes från låg till måttlig. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån.

Staten tillhandahåller garantier och lån för de ändamål som riksdagen och regeringen beslutar om. En garanti innebär att staten går i borgen för någon annans betalningsåtaganden, vilket leder till en kreditrisk för staten. Kreditrisk uppstår på samma sätt när staten lånar ut pengar till exempelvis ett företag eller en privatperson.

Den så kallade ordinarie portföljen uppgår till 801 miljarder kronor och innehåller bland annat studielån, exportkreditgarantier och garantier till förmån för internationella finansiella institutioner.

Den fortsatt måttliga risknivån förklaras främst av att den ökade andelen engagemang med hög eller mycket hög kreditrisk under 2022 kvarstår under 2023. Kriget i Ukraina, och det försämrade säkerhetsläget i Europa, innebär en fortsatt osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen. 

Risken för stora förluster för insättningsgarantin bedöms ligga kvar på samma måttliga nivå som förra året. Med stora förluster avses 20 miljarder kronor under en tidshorisont på fem år.

 Rapporten beskriver följande områden:

  • Analytiskt ramverk
  • Kreditrisker i den ordinarie portföljen
  • Kreditrisker i insättningsgarantin
  • Likviditetsrisker kopplade till statens garantier och utlåning

Läs hela rapport här: Statens garantier och utlåning – en riskanalys

Syftet med den statliga garanti-och utlåningsverksamheten är att utifrån en politisk vilja främja verksamhet som inte skulle kunna genomföras utan en statlig insats. Staten tar ut en avgift för att täcka den förväntade kostnaden för en garanti eller ett lån.

Riksgälden ger årligen ut en rapport med bedömningar om riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj. Rapporten görs tillsammans med Boverket, Centrala studiestödsnämnden, Exportkreditnämnden och Sida, myndigheter som också tillhandahåller garantier och lån. Rapporten ska bidra till ökad transparens kring riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj.