Riksgäldens andra delredovisning av regeringsuppdrag om historiskt avfall

Nyhet 1 februari 2024

Riksgälden har redovisat den andra delen av utredningsuppdraget Finansieringsformer för omhändertagande av det historiska avfallet.

Av Riksgäldens regleringsbrev för 2023 framgår att myndigheten fick utredningsuppdraget ”Finansieringsformer för omhändertagande av det historiska avfallet”. Del a) redovisade Riksgälden den 15 september 2023.

Läs Riksgäldens första delredovisning

I del b) ska Riksgälden utreda förutsättningarna att ge statliga finansiella bidrag för omhändertagandet av det historiska avfallet eller delar av det. Del b) har redovisats till Regeringskansliet den 31 januari 2024.

I uppdraget ingick att bedöma och beskriva lämpligheten av föreslagna lösningar och redogöra för konsekvenserna i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

En viktig utgångspunkt för Riksgälden är att statens eventuella åtagande begränsas till de delar av det historiska avfallet som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömt vara aktuella för ett statligt bidrag. SSM bedömer att ett statligt finansiellt bidrag är motiverat för omhändertagande av den typ av historiskt avfall som saknar tydliga kopplingar till utvecklingen av det civila kärnkraftsprogrammet.

Om staten väljer att införa ett bidragssystem för det historiska avfallet föreslår Riksgälden följande:

  1. Ett statligt bidrag bör som mest uppgå till 1 502 miljoner kronor i 2024 års prisnivå. Inom bidragstaket ges 100 procent kostnadsersättning för sådana kostnader som är bidragsberättigade.
  2. Utbetalning av bidraget sker årsvis i efterskott efter ansökan utan ersättning för kapitalkostnader.
  3. I en ansökan om medel från ett statligt bidrag ska det framgå vilka åtgärder som vidtagits, kostnaderna för dessa och hur de förhåller sig till de kostnader som har bedömts vara bidragsberättigade.
  4. I en ansökan om medel ska också en redogörelse lämnas över hur väsentliga antaganden i kostnadsskattningen KS24, och i beräknade kostnader för återtag av feldeponerat avfall, förändrats jämfört med den kunskap som fanns vid den tidpunkt då dessa underlag lämnades in.
  5. Riksgälden ska pröva en ansökan om statliga bidragsmedel. Detta sker samordnat med den årliga granskningen av den redogörelse som medelsmottagaren åläggs att lämna in enligt punkten 4. 

Riksgälden bedömer att Svafo är det enda bolag som i nuläget direkt berörs av det förslag om statligt bidrag för delar av det historiska avfallet som Riksgälden föreslår i denna utredning.

Försättsblad

Regeringsrapport: Finansieringsformer för omhändertagande av det historiska avfallet  Del B

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja