Nyhetslista Insättningsgarantin

Fler känner till att deras pengar är skyddade

Nyhet 15 december 2023 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

7 av 10 har hört talas om att deras pengar på bankkontot är skyddade genom insättningsgarantin men bara hälften av dem upplever att de vet hur den fungerar i praktiken. Här kan du ta del av vår senaste kännedomsundersökning om insättningsgarantin.

Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 6 februari 2023 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksgälden har fattat beslut om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar.

Ny digital inrapportering för uppgifter om insättningsgaranti- och resolutionsavgifter

Nyhet 8 december 2022 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksgälden digitaliserar processen för rapportering av uppgifter för insättningsgaranti- och resolutionsavgiften samt för garanterade insättningar per kvartal. Fysiska blanketter ersätts därför med digital inrapportering via Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac.

Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Nyhet 7 december 2022 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksgälden har fattat beslut om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti och Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

Remiss: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Nyhet 28 september 2022 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgäldskontoret (Riksgälden) föreslår ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti och Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

Remiss: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 1 juli 2022 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden föreslår ändringar i föreskrifterna (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar. De föreslagna ändringarna riktar sig till kreditinstitut och de värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot kunders medel på konto (institut).

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 10 juni 2021 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Riksgälden har skickat ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti.

Högt förtroende för insättningsgarantin

Nyhet 26 februari 2021 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Närmare 60 procent av befolkningen känner till att insättningsgarantin finns för att skydda pengarna på kontot om banken eller institutet går i konkurs. Bland dem som känner till hur garantin fungerar har åtta av tio högt förtroende för att pengarna är skyddade.

Förändrad modell för beräkning av avgiften till insättningsgarantin

Nyhet 19 november 2020 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksgälden har beslutat att ändra modellen för hur avgifterna till insättningsgarantin beräknas. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Höjt belopp för insättningsgarantin

Pressmeddelande 29 oktober 2020 Om Riksgälden, Insättningsgarantin

Riksgälden har beslutat att höja det högsta ersättningsbeloppet för insättningsgarantin till 1 050 000 kronor. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgarantin

Nyhet 7 juli 2020 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Idag skickar Riksgälden ut ett remissförslag om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti. Ändringarna innebär att det införs bestämmelser om det högsta ersättningsbeloppet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Riksgälden föreslår en reviderad modell för beräkning av insättningsgarantiavgiften

Nyhet 22 juni 2020 Insättningsgarantin

I dag skickar Riksgälden ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti. I remissen föreslås en reviderad modell för beräkningen av insättningsgarantiavgiften.

Promemorian stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

Nyhet 4 februari 2020 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, Fi2019/0368/B

Fortsätt öka motståndskraften mot finansiella kriser

Nyhet 5 september 2019 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Med drygt tio år sedan finanskrisen är det viktigt att kontinuerligt stärka finanssektorns motståndskraft mot kris. Det framhöll riksgäldsdirektör Hans Lindblad i ett tal vid UBS årliga bankkonferens i Stockholm.

Riksgäldsdirektören kommenterade Brexit och Bankpaketet på pressträff

Nyhet 20 februari 2019 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

På dagens pressträff kring Riksgäldens statsupplåningsprognos berörde riksgäldsdirektör Hans Lindblad de aktuella frågorna om Brexit samt det så kallade Bankpaketet/BRRD2.

Sverige bättre rustat för bankkris

Nyhet 5 februari 2019 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Sverige står idag bättre rustat inför finanskris än för tio år sedan. Det framhåller riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han idag framträder vid finansutskottets årliga öppna utfrågning om finansiell stabilitet.

Nordisk-baltisk finansiell krisövning

Nyhet 31 januari 2019 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

De nordiska och baltiska myndigheterna för finansiell stabilitet har genomfört en gemensam finansiell krisövning. Övningen ägde rum den 22–23 januari 2019 och involverade 31 myndigheter från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige samt berörda myndigheter från den...

Gynnas bankerna fortfarande av en förväntan om en implicit statlig garanti?

Nyhet 22 januari 2019 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

En ny rapport från Finansinspektionen och Riksgälden visar att värdet av en implicit statlig garanti för de svenska storbankerna har minskat sedan finanskrisen 2008–2009. Nedgången beror bland annat på högre kapital- och likviditetskrav på bankerna, ett nytt regelverk för bankkrishantering och...

Ny överenskommelse i EU om krishanteringsregler

Nyhet 5 december 2018 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

EU:s finansministrar antog den 4 december en överenskommelse om ett uppdaterat regelverk för bankkrishantering, det så kallade krishanteringsdirektivet.

Förbättrade förutsättningar för effektiv bankkrishantering

Nyhet 28 november 2018 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att införa en ny fordringsklass i den svenska förmånsrättsordningen, det vill säga den ordning fordringarna ska betalas vid en konkurs. Detta är en anpassning till EU:s krishanteringsdirektiv.

...