Nyheter och pressmeddelanden om kärnavfallsfinansiering

Konsekvensanalys av ändrat drifttidsantagande för kärnkraftsreaktorer

Nyhet 31 maj 2024 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har överlämnat en konsekvensanalys till regeringen om ett ändrat drifttidsantagande för kärnkraftsreaktorer från 50 till 60 år. Konsekvensanalysen är ett uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2024. I konsekvensanalysen finns även förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och...

Yttrande: Relaterat till ansökningar om lägre ansvarsbelopp för radiologiska olyckor

Nyhet 13 februari 2024 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Strålsäkerhetsmyndigheten har gett Riksgälden möjlighet att bemöta synpunkter på de yttranden som lämnades i december 2023.

Riksgäldens andra delredovisning av regeringsuppdrag om historiskt avfall

Nyhet 1 februari 2024 Rapport – Övriga, Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har redovisat den andra delen av utredningsuppdraget Finansieringsformer för omhändertagande av det historiska avfallet.

Beslut om kärnavfallsavgifter för 2024

Nyhet 4 januari 2024 Finansiering av kärnavfall

Regeringen har beslutat om kärnavfallsavgifter enligt de belopp som Riksgälden föreslagit men för en period på ett år. Regeringen ger samtidigt Riksgälden i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys av ett ändrat drifttidsantagande från 50 år till 60 år. Riksgälden ska även föreslå avgifter för...

Yttrande: Till Strålsäkerhetsmyndigheten avseende ansökningar om lägre ansvarsbelopp för radiologiska olyckor

Nyhet 20 december 2023 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Strålsäkerhetsmyndigheten har begärt att Riksgälden ska yttra sig över 11 ansökningar om lägre ansvarsbelopp vid radiologiska olyckor. Yttrandena avser storleken på de ansökta ansvarsbeloppen.

Riksgäldens delredovisning av regeringsuppdrag om historiskt avfall

Nyhet 3 oktober 2023 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har redovisat den första delen av utredningsuppdraget Finansieringsformer för omhändertagande av det historiska avfallet.

Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter 2024-2026

Nyhet 2 oktober 2023 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden överlämnade den 29 september förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för perioden 2024–2026 till regeringen.

Nytt uppdrag – Riksgälden ska yttra sig i mål om tillstånd till gruvverksamhet avseende ekonomiska säkerheter

Nyhet 3 juli 2023 Finansiering av kärnavfall

Från den 1 juli 2023 har Riksgälden i uppdrag att yttra sig till mark- och miljödomstolen i mål om tillstånd till gruvverksamhet avseende ekonomiska säkerheter.

Remiss: Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter för 2024-2026

Nyhet 28 juni 2023 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit fram ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för perioden 2024-2026. Idag skickas förslaget ut på remiss så att berörda kan lämna synpunkter.

Riksgälden lämnar förslag på reglering avseende säkerheter för hantering av gruvavfall

Nyhet 8 juni 2023 Om Riksgälden, Rapport – Övriga, Finansiering av kärnavfall

Från den 1 juli 2023 krävs enligt miljöbalken att tillstånd för utvinningsverksamheter förenas med en skyldighet att ställa ekonomisk säkerhet (säkerhet) för hantering av utvinningsavfall och efterbehandling av verksamheten.

Yttrande: Samlad bild av finansieringssystemet för kärnavfall

Nyhet 17 maj 2023 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden redovisar en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2023.

Kvartalsrapport 2022:4 – Finansiering av kärnavfall

Nyhet 6 februari 2023 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden presenterar balansen i finansieringssystemet för kärnavfall avseende utgången av det fjärde kvartalet 2022. Härefter kommer vi att göra ett uppehåll i publicering av kvartalsrapporten under 2023 till följd av vårt pågående arbete med förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för...

Remissvar: Säkerheter enligt miljöbalken

Nyhet 8 december 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian ”Säkerheter enligt miljöbalken” (M2022/01822)

Yttrande över skrivelse om ändringar i förordningen om finansiering av kärntekniska restprodukter

Nyhet 14 oktober 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har i dag lämnat sitt yttrande på industrins begäran om en ändring av drifttidsantagandet för reaktorinnehavare i finansieringsförordningen till regeringen (M2022/01495-1).

Remissyttrande: Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar

Nyhet 12 oktober 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt yttrande på promemorian Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar (Dnr M2022/01542).

Förordningsändring gör finansieringssystemet för kärnavfall mer flexibelt

Nyhet 3 maj 2022 Finansiering av kärnavfall

Förändringar är på gång i förordningen 2017:1179 om finansiering av kärntekniska restprodukter (finansieringsförordningen). Ändringarna träder i kraft den 10 maj 2022. Ändringarna innebär en bättre anpassning till tillståndshavarens verksamhet och en ökad flexibilitet i finansieringssystemet. Nedan...

Yttrande: Ersättningsansvar vid radiologiska olyckor

Nyhet 3 maj 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig till regeringen om anläggningshavares försäkringar och kompletterande säkerheter bedöms vara tillräckliga vid händelse av en radiologisk olycka.

Yttrande: Samlad bild av finansieringssystemet för kärnavfall

Nyhet 29 april 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden redovisar en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter med en analys och bedömning av systemets balans, samt statens samlade risk. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2022.

Regeringen har beslutat kärnavfallsavgifter för 2022-2023 enligt Riksgäldens förslag

Pressmeddelande 31 januari 2022 Finansiering av kärnavfall

Vid sammanträdet den 27 januari beslutade regeringen om kärnavfallsavgifter som reaktorinnehavarna ska betala och de finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp som reaktorinnehavarna ska ställa säkerhet för under år 2022 och 2023. Regeringens beslut följer Riksgäldens förslag som överlämnades...

Riksgälden får nytt uppdrag – prövning av ekonomiska säkerheter för radiologiska olyckor

Nyhet 4 januari 2022 Finansiering av kärnavfall

Från den 1 januari 2022 har Riksgälden ett nytt uppdrag kopplat till prövning av ekonomiska säkerheter för radiologiska olyckor. Det innebär att Riksgälden ska bedöma om kärnkraftsbolagens försäkringar och andra säkerheter är tillräckliga. Dessa ska täcka de kostnader som kan uppstå till följd av...