Norwegian Air Sweden AB får avslag på ansökan om kreditgaranti

Pressmeddelande 18 augusti 2020

Riksgälden har beslutat att avslå flygföretaget Norwegian Air Sweden AB:s ansökan om statlig kreditgaranti inom ramen för garantiprogrammet för flygföretag.

Riksgälden har i uppdrag av regeringen att ställa ut kreditgarantier för nya lån till flygföretag som den 1 januari 2020 hade ett svenskt tillstånd att bedriva kommersiell verksamhet inom luftfart, och som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige.

Garantigivningen ska ske i enlighet med förordningen (2011:211) om utlåning och garantier (garantiförordningen) samt enligt vissa särskilda villkor som framgår av regeringsuppdraget.

Norwegian Air Sweden AB (Norwegian), har ansökt om att få ta del av en svensk kreditgaranti inom ramen för flyggarantiprogrammet.

Av regeringsuppdraget framgår att en garanti endast får beviljas de flygföretag som bedöms ha varit ekonomiskt redbara den 31 december 2019.

Riksgäldens bedömning avseende Norwegian är att det per den 31 december 2019 förelåg en mycket hög risk för att Norwegian inte skulle kunna fullgöra sina ekonomiska åtaganden samt att företaget då inte bedömdes ha förmåga att hantera ytterligare skuldsättning. Företaget har därför inte ansetts ekonomiskt redbart per den 31 december 2019. Norwegians ansökan har därför avslagits.

Det underlag som Riksgälden har använt sig av vid bedömningen av Norwegians ekonomiska redbarhet är publik information, framförallt i form av årsredovisningar och delårsrapporter från de tre senaste åren.

Riksgäldens beslut får enligt garantiförordningen inte överklagas.

Kontakt

Pressfunktionen 08-613 47 01