Riksgälden får uppdrag att förbereda för garantiprogram till svenska flygbolag

Pressmeddelande 17 mars 2020

Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att vidta förberedande åtgärder för att ta fram statliga kreditgarantier till svenska flygbolag. Garantiprogrammet är en åtgärd för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset.

Enligt uppdraget ska kreditgarantierna sammanlagt uppgå till högst 5 miljarder kronor. De ställs ut till förmån för bolag som har svenskt tillstånd att bedriva kommersiell luftfart och som har sin huvudsakliga verksamhet eller säte i Sverige.

Riksgälden kommer nu i ett första steg begära in information från de flygbolag som kan omfattas. Under förutsättning att riksdagen och EU-kommissionen godkänner förslaget ska garantiprogrammet inrättas snarast.

Statliga garantier är något som Riksgälden ständigt arbetar med. I krisförlopp är de ett av de verktyg vi kan använda för att upprätthålla stabilitet och skydda ekonomin. Riksgälden arbetar nu skyndsamt för att kunna inrätta garantiprogrammet. Därmed kan skadeverkningarna av coronaviruset dämpas och svensk ekonomi stödjas, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Garantigivningen ska enligt uppdraget ske i enlighet med förordningen (2011:211) om utlåning och garantier med följande villkor:

  • Nya krediter ska kunna garanteras upp till 90 procent av lånebeloppet.
  • Garantiramen fördelas baserat på bolagens storlek.
  • Garantiramen för SAS AB får högst uppgå till 1,5 miljarder kronor.
  • Den extraordinära marknadssituationen till följd av utbrottet av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) innebär att bolagens finansiella tillstånd och ekonomiska redbarhet bör bedömas med utgångspunkt från tidigare års bokslut.
  • Villkoren för garantin ska utformas med hänsyn till statens risk samt för att tillvarata statens rätt.
  • En garanti får inte ställas ut om det inte finns villkor i garantiavtalet som förhindrar att det garanterade likviditetstillskottet används för annat ändamål än det som är absolut nödvändigt för att undvika en konkurs av bolaget, såsom vinstuttag eller bonusprogram för ledande befattningshavare i företaget.

Kontakt för flygföretag

Om du företräder ett svenskt flygbolag och vill veta mer om garantiprogrammet, kontakta guarantees-loans@riksgalden.se

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja