Riksgälden förbereder garantiprogram till svenska företag

Pressmeddelande 27 mars 2020

Regeringen ger Riksgälden i uppdrag att inrätta statliga kreditgarantier som avser företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset.

Garantiprogrammet är en åtgärd för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av det nya coronaviruset (SARS-CoV2) och ska enligt uppdraget i första hand omfatta små och medelstora företag som i övrigt är livskraftiga.

Spridningen av det nya coronaviruset har föranlett en akut ekonomisk situation för många företag. Genom att ställa ut kreditgarantier tar staten över en del av den kreditrisk som följer av utlåning till dessa företag. På det sättet blir det lättare för företag som behöver lån för att hantera en pressad likviditetssituation.

Garantiprogrammet innebär att staten underlättar för livskraftiga företag att klara sig igenom pandemin. Uppdraget är omfattande och Riksgälden arbetar nu mycket skyndsamt för att få ramgarantierna på plats och på så sätt stötta svensk ekonomi, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.  

Krediter till livskraftiga företag

I regeringens uppdrag framgår att:

  • Kreditprogrammet ska avse lån till i första hand små- och medelstora företag som på grund av det nya coronaviruset fått ekonomiska svårigheter men som i övrigt är livskraftiga.
  • Riksgälden ställer ut garantin till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank.
  • Företag som kan få garanterade lån ska vara icke-finansiella företag med sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige.
  • Berörda lån är nya lån och kreditfaciliteter som beviljas under perioden 1 april 2020 t.o.m. 30 juni 2020, med möjlighet till förlängning i högst tre månader.
  • Krediter ska kunna garanteras av staten upp till 70 procent av lånebeloppet.
  • Krediterna ska uppgå till maximalt 75 miljoner kronor per företag. Undantag kan göras av Riksgälden efter särskild prövning.
  • Lånet ska ha löptid i upp till 3 år och kan vara amorteringsfritt under lånets hela löptid. Ränteuppskov får ges upp till de första 12 månaderna.

För mer information, ta del av regeringens uppdrag här

Riksgälden har beredskap

Statliga garantier är ett av de verktyg som Riksgälden dagligen arbetar med för att stötta ekonomin. Som statens skuldförvaltare och internbank samt med uppdrag inom finansiell stabilitet har Riksgälden ständig beredskap att vidta ytterligare åtgärder. Läs mer om Riksgäldens verktyg här

Kontakt

Är du företagare och vill ansöka om lån med statlig kreditgaranti? Då ska du vända dig till din bank.

Är du journalist och har frågor om garantiprogrammet? Ring pressfunktionen, 08-613 47 01