Riksgälden föreslår oförändrade riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Pressmeddelande 30 september 2020

Riksgälden föreslår inga väsentliga ändringar i riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden inför 2021. De ändringar som gjorts de senaste åren har lett till en mer övergripande styrning av förvaltningen, vilket ger flexibilitet att hantera en växande statsskuld och ökad osäkerhet.

Det framgår av Riksgäldens förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2021–2024 som lämnas till Finansdepartementet i dag. I riktlinjerna, som beslutas av regeringen, fastställs bland annat hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha. Målet för förvaltningen är att långsiktigt minimera kostnaden samtidigt som risken beaktas.

I Riksgäldens förslag lämnas riktlinjerna för statsskuldens sammansättning och löptid oförändrade:

Sammansättning

  • Andelen real kronskuld ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.
  • Statsskuldens exponering i utländsk valuta ska vara oförändrad.
  • Utöver real kronskuld och skuld i utländsk valuta ska statsskulden bestå av nominell skuld i kronor.

Löptid

Statsskuldens löptid ska vara mellan 3,5 och 6 år (mätt som duration).

Fortsatt översyn av valutaexponeringen

Regeringen beslutade förra året efter förslag från Riksgälden att låta statsskuldens valutaexponering vara oförändrad i väntan på en översyn. Riksgälden föreslår nu att valutaexponeringen lämnas fortsatt oförändrad tills översynen är avslutad. Däremot föreslås ett tillägg som förtydligar att valutaexponeringen tillfälligt får variera som en följd av Riksgäldens hantering av valutaväxlingar.

Så styrs förvaltningen av statsskulden

Förvaltningen av statsskulden styrs övergripande genom budgetlagen och förordningen med instruktion för Riksgälden. Här framgår exempelvis vad staten får låna till och att målet för skuldförvaltningen är att långsiktigt minimera kostnaden samtidigt som risken beaktas. Den övergripande avvägningen mellan kostnad och risk görs i riktlinjer som regeringen fastställer.

Regeringen beslutar om riktlinjerna varje år senast den 15 november. Beslutet fattas efter att Riksgälden lämnat ett förslag på riktlinjer som Riksbanken fått yttra sig över.

Läs hela rapporten: Statsskuldens förvaltning – förslag till riktlinjer 2021–2024

Åsa Elm, pressansvarig. Porträttbild

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressekreterare hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressekreteraren kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Åsa Elm
Presstelefon: 08-613 47 01
Mobil:  076-100 63 56
E-post: Åsa Elm