Sverige ställer ut garanti för SAS AB

Pressmeddelande 5 maj 2020

Riksgälden har nu ställt ut en kreditgaranti om 1,5 miljarder kronor till SAS AB. Garantin är en gemensam åtgärd där den danska staten gör ett lika stort garantiåtagande.

Det lån som garanteras är en revolverande kreditfacilitet. Det innebär att låntagaren kan utnyttja återbetald kredit igen upp till det maximala beloppet.

Svenska staten och danska staten garanterar upp till 90 procent av lånebeloppet, dock högst 1,5 miljarder svenska kronor från vardera stat. Kreditfaciliteten möjliggör ett likviditetstillskott om 3,33 miljarder svenska kronor för SAS AB.

Kreditfaciliteten och de statliga garantierna löper till 20 april 2023.

Bakgrund

För att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset ställer Riksgälden, på uppdrag av regeringen, ut kreditgarantier till flygföretag. Kreditgarantierna får maximalt uppgå till sammanlagt 5 miljarder kronor, varav maximalt 1,5 miljarder kronor får avse SAS AB.

Den 24 april 2020 godkände EU-kommissionen ramarna för Sveriges statliga garanti för SAS AB. Garantiavtal har nu tecknats med långivarna och SAS AB.

Garantin för SAS AB är den första garanti som undertecknats inom flyggarantiprogrammet. Riksgälden har kontaktat samtliga företag som är i målgruppen för statliga garantier till flygföretag och arbetar för att skyndsamt kunna ställa ut ytterligare garantier.

Kontakt

Pressfunktionen, 08-613 47 01