Överskott för staten i juli 2021

Pressmeddelande 6 augusti 2021

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,1 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 6,3 miljarder kronor. Skatteinkomsterna var högre än förväntat samtidigt som utbetalningarna från myndigheter var lägre.

Det primära saldot var 16,5 miljarder kronor högre än prognos. Det förklaras av att skatteinkomsterna var cirka 9 miljarder kronor högre än beräknat samtidigt som utbetalningarna från ett antal myndigheter var lägre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,8 miljarder kronor högre än prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,4 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2021 visade statens betalningar ett underskott på 56,3 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 214 miljarder kronor i slutet av juli.

Utfallet för augusti 2021 publiceras den 7 september kl. 09.30. Preliminärt datum för publicering av nya prognoser för åren 2021–2023 är den 27 oktober.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen   påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall Prognos DifferensAck. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo 8 123 -6 305 14 428 15 688 -56 302
Nettolånebehov1 -8 123 6 305 -14 428 -15 688 56 302
Primärt saldo3 -5 432 11 096 -16 528 -12 464 62 028
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -2 624 -4 375 1 750 -2 842 -19 150
Räntor på statsskulden -66 -417 350 -381 13 424
  - Ränta på lån i svenska kronor -225 -415 190 -386 14 512
  - Ränta på lån i utländsk valuta -50 -48 -3 -25 -681
  - Realiserade valutakursdifferenser 209 46 163 30 -408

Rapport: Sveriges statsskuld juli 2021

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 27 maj: Statsupplåning prognos och analys 2021:2

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja