Överskott för staten i maj 2021

Pressmeddelande 7 juni 2021

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 36,9 miljarder kronor i maj, vilket också var Riksgäldens prognos. Statens skatteinkomster var något högre än förväntat men samtidigt var utbetalningarna högre.

Det primära saldot var 2,4 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror främst på att myndigheternas utbetalningar var cirka 6 miljarder kronor högre, med högre utbetalningar från Kammarkollegiet och Kulturrådet. Detta motverkades av att skatteinkomsterna var cirka 4 miljarder kronor högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,9 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror på lägre utlåning till ett antal myndigheter.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med maj 2021 visade statens betalningar ett underskott på 121,4 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 200 miljarder kronor i slutet av maj.

Utfallet för juni 2021 publiceras den 7 juli kl. 09.30.

Preliminärt datum för publicering av nya prognoser för åren 2021–2023 är den 27 oktober.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov1 (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall Prognos DifferensAck. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo 36 939 36 937 2 2 -121 386
Nettolånebehov -36 939 -36 937 -2 -2 121 386
Primärt saldo3 -39 520 -41 895 2 375 2 375 128 597
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 1 362 3 243 -1 882 -1 882 -17 506
Räntor på statsskulden 1 220 1 715 -495 -495 10 295
  - Ränta på lån i svenska kronor 1 083 1 500 -416 -416 13 692
  - Ränta på lån i utländsk valuta -37 -39 2 2 -690
  - Realiserade valutakursdifferenser 173 255 -81 -81 -2 707

Rapport: Sveriges statsskuld maj 2021

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 27 maj: Statsupplåning prognos och analys 2021:2

Presskontakt

Åsa Elm, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktion kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Åsa Elm, pressansvarig
Mobil: 076-100 63 56
E-post: Åsa Elm
Presstelefon: 08-613 47 01 (bevakas främst under kontorstid)