Överskott för staten i oktober 2021

Pressmeddelande 5 november 2021

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 3,3 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 14,1 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av att utbetalningarna från myndigheter och Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat.

Det primära saldot var 14 miljarder kronor högre än prognosen. Skatteinkomsterna var i linje med prognosen. Utbetalningarna från flera myndigheter var lägre än beräknat, framför allt från Kammarkollegiet, universitet och högskolor och Sida. Även EU-avgiften var lägre än förväntat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter var 3,2 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror både på lägre utlåning och högre inlåning än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var i linje med prognosen.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2021 visade statens betalningar ett överskott på 31,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 146 miljarder kronor i slutet av oktober.

Utfallet för november 2021 publiceras den 7 december kl. 09.30.

Preliminärt datum för publicering av nya prognoser är den 24 februari 2022.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
[1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
[2] Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
[3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
[4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall Prognos DifferensAck. diff. [2]Utfall 12-mån
Budgetsaldo 3 274 -14 120 17 394 17 394 31 105
Nettolånebehov [1] -3 274 14 120 -17 394 -17 394 -31 105
Primärt saldo [3] 17 917 31 936 -14 019 -14 019 36 978
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4] -19 695 -16 523 -3 172 -3 172 -82 137
Räntor på statsskulden -1 497 -1 294 -203 -203 14 053
  - Ränta på lån i svenska kronor -2 018 -1 829 -189 -189 14 076
  - Ränta på lån i utländsk valuta -39 -46 7 7 -786
  - Realiserade valutakursdifferenser 560 581 -21 -21 764

Rapport: Sveriges statsskuld oktober 2021

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 27 oktober: Statsupplåning prognos och analys 2021:3

Presskontakt

Åsa Elm, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktion kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Åsa Elm, pressansvarig
Mobil: 076-100 63 56
E-post: Åsa Elm
Presstelefon: 08-613 47 01 (bevakas främst under kontorstid)