Överskott för staten i september 2021

Pressmeddelande 7 oktober 2021

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 11,5 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,2 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av att skatteinkomsterna var lägre än väntat samtidigt som utbetalningarna från myndigheter var högre. Detta motverkades delvis av att Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat.

Det primära saldot var 8,9 miljarder kronor lägre än prognosen. Skatteinkomsterna var cirka 4 miljarder kronor lägre än beräknat, vilket främst beror på lägre kompletteringsbetalningar. Samtidigt var utbetalningarna från vissa myndigheter, framför allt Försvarsmakten och Pensionsmyndigheten, högre än beräknat. Även EU-avgiften var högre än förväntat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 5,6 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror främst på högre inlåning från Svenska kraftnät, Pensionsmyndigheten och Kärnavfallsfonden.   

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med september 2021 visade statens betalningar ett underskott på 8,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 139 miljarder kronor i slutet av september.

Utfallet för oktober 2021 publiceras den 5 november kl. 09.30.

Nya prognoser för åren 2021–2023 publiceras den 27 oktober.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
 [1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
 [2] Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
 [3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
 [4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall Prognos DifferensAck. diff. [2]Utfall 12-mån
Budgetsaldo 11 458 14 195 -2 737 35 106 -8 142
Nettolånebehov [1] -11 458 -14 195 2 737 -35 106 8 142
Primärt saldo [3] 13 904 5 044 8 860 -22 846 38 545
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4] -23 946 -18 352 -5 594 -11 237 -44 656
Räntor på statsskulden -1 417 -888 -529 -1 023 14 252
  - Ränta på lån i svenska kronor -1 149 -1 004 -145 -1 154 14 629
  - Ränta på lån i utländsk valuta -230 157 -388 -400 -893
  - Realiserade valutakursdifferenser -37 -40 3 532 517

Rapport: Sveriges statsskuld september 2021

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 27 maj: Statsupplåning prognos och analys 2021:2

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja