Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden

Pressmeddelande 17 september 2021

Riksgälden föreslår inga väsentliga ändringar i riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden. Förslaget till riktlinjer för 2022 lämnas till Finansdepartementet i dag.

Riksgälden ser inte behov av några större ändringar i riktlinjerna efter att de justeringar som gjorts de senaste åren har lett till en mer övergripande styrning av skuldförvaltningen. Därmed har Riksgälden god flexibilitet att hantera stora variationer i statens lånebehov inom de ramar som riktlinjerna ger.

Regeringen beslutar om riktlinjerna varje år senast den 15 november. Beslutet fattas efter att Riksgälden har lämnat sitt förslag och Riksbanken har yttrat sig över förslaget. I riktlinjerna fastställs bland annat hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha.

Riktvärden för sammansättning och löptid ligger fast

Sammansättning

  • Real kronskuld – andelen ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.
  • Skuld i utländsk valuta – exponeringen ska vara oförändrad.
  • Nominell kronskuld – ska utgöra resterande del utöver real kronskuld och skuld i utländsk valuta.

Löptid

Statsskuldens löptid ska vara mellan 3,5 och 6 år (mätt som duration).

Översyn av valutaexponeringen fortsätter

Riksgälden föreslår att valutaexponeringen i statsskulden lämnas fortsatt oförändrad eftersom den översyn som Riksgälden startade 2020 ännu inte är färdigställd. Riksgälden avser att redovisa en slutlig analys av valutaexponeringen i samband med riktlinjeförslaget för 2023.

Punkt om privatmarknadsupplåning stryks

Den enda ändringen som Riksgälden föreslår är att punkten om utvärdering av privatmarknads­upplåningen stryks. Denna punkt bör utgå eftersom upplåningen på privatmarknaden kommer att vara avvecklad när den sista premieobligationen förfaller i december 2021.

Så styrs förvaltningen av statsskulden

I budgetlagen framgår vad staten får låna till och att målet för statsskuldsförvaltningen är att långsiktigt minimera kostnaden samtidigt som risken beaktas. Den övergripande avvägningen mellan kostnad och risk görs i riktlinjer som regeringen fastställer. Riksgälden ansvarar för att hantera statens upplåning och förvalta statsskulden inom de fastställda riktlinjerna.

Läs rapporten: Statsskuldens förvaltning – förslag till riktlinjer 2022–2025

Åsa Elm, pressansvarig. Porträttbild

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressekreterare hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressekreteraren kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Åsa Elm
Presstelefon: 08-613 47 01
Mobil:  076-100 63 56
E-post: Åsa Elm