Underskott för staten i juni 2021

Pressmeddelande 7 juli 2021

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 34,0 miljarder kronor i juni. Det var ett mindre underskott än Riksgäldens prognos där underskottet beräknades till 35,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av att Riksgäldens nettoutlåning var lägre än förväntat, vilket motverkade att det primära saldot samtidigt var lägre än i prognos.

Det primära saldot var 1,7 miljarder kronor lägre än i prognos. Det beror främst på att  skatteinkomsterna var ca 3,7 miljarder kronor lägre än beräknat. Samtidigt var dock flera myndigheters utgifter, däribland Skolverkets och Sidas, lägre än beräknat, vilket delvis motverkades av att EU-avgiften var högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,7 miljarder kronor lägre än i prognos. Det beror främst på högre inlåning från Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,2 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2021 visade statens betalningar ett underskott på 98,9 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 227 miljarder kronor i slutet av juni.

Utfallet för juli 2021 publiceras den 6 augusti kl. 09.30.

Preliminärt datum för publicering av nya prognoser för åren 2021–2023 är den 27 oktober.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov1 (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall Prognos DifferensAck. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo -33 997 -35 255 1 258 1 259 -98 858
Nettolånebehov 33 997 35 255 -1 258 -1 259 98 858
Primärt saldo3 37 554 35 865 1 690 4 065 107 953
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -7 590 -4 879 -2 711 -4 593 -20 846
Räntor på statsskulden 4 033 4 269 -236 -732 11 751
  - Ränta på lån i svenska kronor 3 954 4 114 -160 -577 14 074
  - Ränta på lån i utländsk valuta -53 -29 -25 -22 -670
  - Realiserade valutakursdifferenser 132 184 -51 -133 -1 653

Rapport: Sveriges statsskuld juni 2021

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 27 maj: Statsupplåning prognos och analys 2021:2

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja