Överskott för staten i februari 2022

Pressmeddelande 7 mars 2022

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 85,6 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 74,2 miljarder kronor. Skillnaden förklaras framför allt av högre skatteinkomster.

Det primära saldot var 13,2 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på att skatteinkomsterna var 11,2 miljarder kronor högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,5 miljarder kronor högre än prognos. Det beror främst på minskad inlåning från Kärnavfallsfonden och Insättningsgarantifonden, vilket delvis motverkades av ökad inlåning från Svenska kraftnät.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,3 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med februari 2022 visade statens betalningar ett överskott på 109,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 140 miljarder kronor i slutet av februari.

Utfallet för mars 2022 publiceras den 7 april kl. 08.00.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall Prognos DifferensAck. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo 85 556 74 175 11 382 11 382 109 140
Nettolånebehov1 -85 556 -74 175 -11 382 -11 382 -109 140
Primärt saldo3 -65 926 -52 760 -13 165 -13 165 -50 708
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -19 308 -20 777 1 469 1 469 -60 970
Räntor på statsskulden -323 -638 314 314 2 537
  - Ränta på lån i svenska kronor -1 272 -1 402 129 129 137
  - Ränta på lån i utländsk valuta -37 -42 5 5 -882
  - Realiserade valutakursdifferenser 987 806 181 181 3 282

Rapport: Sveriges statsskuld februari 2022

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 24 februari 2022: Statsupplåning – prognos och analys 2022:1

Kontakt

Riksgäldens pressfunktion, 08-613 47 01