Överskott för staten i januari 2022

Pressmeddelande 7 februari 2022

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 0,8 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 0,5 miljarder kronor.

Det primära saldot var 4,7 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på lägre utbetalningar från ett antal myndigheter, som exempelvis Skolverket. Det bedöms i huvudsak vara en omfördelning mellan månader. Skatteinkomsterna var samtidigt cirka 1 miljard kronor lägre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 2,5 miljarder kronor högre än prognos. Det beror främst på minskad inlåning från Kärnavfallsfonden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,9 miljarder kronor högre än prognos, vilket förklaras av högre valutakursdifferenser.

För tolvmånadersperioden till och med januari 2022 visade statens betalningar ett överskott på 70,9 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 203 miljarder kronor i slutet av januari.

Utfallet för februari 2022 publiceras den 7 mars kl. 08.00.

Ny prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning publiceras den 24 februari.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
 1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
 2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
 3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
 4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
* Siffror markerade med en asterisk är korrigerade den 15 februari 2022, jämfört med pressmeddelandet den 7 februari 2022. Prognosen för nettolånebehovet i januari var 547 miljoner kronor i stället för 483 miljoner kronor. Prognosen för primärt saldo i januari var 3 274 miljoner kronor i stället för 3 210 miljoner kronor.
 Utfall Prognos DifferensAck. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo 797 -483* 1 281* 56 805* 70 905
Nettolånebehov1 -797 483* -1 281* -56 805* -70 905
Primärt saldo3 -1 450 3 210* -4 661* -47 642* -1 519
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 511 -1 953 2 463 -11 396 -70 176
Räntor på statsskulden 142 -775 917 2 233 790
  - Ränta på lån i svenska kronor -959 -902 -57 -161 -199
  - Ränta på lån i utländsk valuta -39 -67 28 -267 -906
  - Realiserade valutakursdifferenser 1 141 195 946 2 661 1 894

Rapport: Sveriges statsskuld januari 2022

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 27 oktober 2021: Statsupplåning prognos och analys 2021:3

Kontakt

Riksgäldens pressfunktion, 08-613 47 01