Överskott för staten i november 2022

Pressmeddelande 7 december 2022

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 36,7 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 28,7 miljarder kronor. Skatteinkomsterna var högre än prognostiserat samtidigt som utbetalningarna från myndigheter var lägre. Det motverkades delvis av högre nettoutlåning.

Det primära saldot var 12,7 miljarder kronor högre än prognos. Skatteinkomsterna var cirka 9 miljarder kronor högre än beräknat. Lägre utbetalningar från myndigheter, exempelvis från Kammarkollegiet, bidrog också till det högre saldot.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 5,1 miljarder kronor högre än prognos. Det beror främst på lägre inlåning från Svenska kraftnät än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,4 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med november 2022 visade statens betalningar ett överskott på 165,8 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 053 miljarder kronor i slutet av november.

Utfallet för december 2022 publiceras den 10 januari 2023 kl. 08.00.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
 [1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
 [2] Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
 [3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
 [4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall Prognos DifferensAck. diff. 2Utfall 12-mån
Budgetsaldo 36 706 28 714 7 992 12 969 165 810
Nettolånebehov 1 -36 706 -28 714 -7 992 -12 969 -165 810
Primärt saldo 3 -32 648 -19 983 -12 665 -21 264 -65 247
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. 4 -7 888 -12 989 5 101 8 420 -126 912
Räntor på statsskulden 3 830 4 257 -428 -125 26 349
  - Ränta på lån i svenska kronor 2 969 3 183 -215 101 13 302
  - Ränta på lån i utländsk valuta 10 12 -2 6 -535
  - Realiserade valutakursdifferenser 851 1 062 -211 -232 13 582

Rapport: Sveriges statsskuld november 2022

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 27 oktober 2022: Statsupplåning prognos och analys 2022:3.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja