Överskott för staten i oktober 2022

Pressmeddelande 7 november 2022

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19,0 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,0 miljarder kronor. Skatteinkomsterna var något högre än beräknat samtidigt som utbetalningarna från ett antal myndigheter var lägre. Det motverkades delvis av högre nettoutlåning.

Det primära saldot var 8,6 miljarder kronor högre än prognos. Skatteinkomsterna var cirka 3,0 miljarder kronor högre än beräknat. Lägre utbetalningarna från ett antal myndigheter, som exempelvis Kammarkollegiet, och en lägre EU-avgift bidrog också till det högre saldot.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 3,3 miljarder kronor högre än prognos. Det beror främst på lägre inlåning från Svenska kraftnät än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,3 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2022 visade statens betalningar ett överskott på 166,7 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 044 miljarder kronor i slutet av oktober.

Utfallet för november 2022 publiceras den 7 december kl. 08.00.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
[1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
[2] Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
[3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
[4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.
 Utfall Prognos DifferensAck. diff.2Utfall 12-mån
Budgetsaldo 19 002 14 025 4 977 4 977 166 656
Nettolånebehov1 -19 002 -14 025 -4 977 -4 977 -166 656
Primärt saldo3 10 069 18 668 -8 599 -8 599 -65 861
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -30 734 -34 053 3 319 3 319 -122 973
Räntor på statsskulden 1 663 1 360 303 303 22 177
  - Ränta på lån i svenska kronor -38 -353 316 316 11 628
  - Ränta på lån i utländsk valuta -9 -17 8 8 -580
  - Realiserade valutakursdifferenser 1 709 1 730 -21 -21 11 130

Rapport: Sveriges statsskuld oktober 2022

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 27 oktober 2022: Statsupplåning prognos och analys 2022:3

 

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja