Regeringen har beslutat kärnavfallsavgifter för 2022-2023 enligt Riksgäldens förslag

Pressmeddelande 31 januari 2022

Vid sammanträdet den 27 januari beslutade regeringen om kärnavfallsavgifter som reaktorinnehavarna ska betala och de finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp som reaktorinnehavarna ska ställa säkerhet för under år 2022 och 2023. Regeringens beslut följer Riksgäldens förslag som överlämnades till regeringen den 30 september 2021.

Riksgälden ansvarar för att säkerställa att kärnkraftindustrin sätter av tillräckligt med ekonomiska resurser för att finansiera avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna och slutförvaringen av kärnavfallet samt det använda kärnbränslet.

Kärnavfallsavgifter

Kärnavfallsavgifterna är oförändrade eller lägre jämfört med 2021.

För de reaktorinnehavare med reaktorer i drift tas kärnavfallsavgifterna ut i förhållande till den kärnkraftsel som levereras. För en avgiftsskyldig som inte längre levererar kärnkraftsenergi bestäms avgiften som ett belopp i kronor. Barsebäck betalar i dagsläget inte någon avgift eftersom företagets fondbehållning är större än de återstående kostnaderna. Avgifterna sätts in i kärnavfallsfonden och ska tillsammans med tidigare fonderade tillgångar täcka de förväntade återstående kostnaderna för det svenska kärnavfallsprogrammet, samt kostnaderna för statens tillsyn och förvaltningen av avgiftsmedlen.

Säkerhet 1 – Finansieringsbelopp

Finansieringsbeloppen minskar för samtliga reaktorinnehavare jämfört med 2021.  

Finansieringsbeloppets syfte är att täcka kreditrisken för framtida avgifter som ännu inte är inbetalda. I takt med att avgifter betalas in och kärnavfallsfonden byggs upp mot full finansiering av de förväntade återstående kostnaderna kommer finansieringsbeloppet successivt att minska i storlek för att gå mot noll när elproduktionen upphör.

Säkerhet 2 – Kompletteringsbelopp

Kompletteringsbeloppen höjs för alla fyra reaktorinnehavare.

Höjningen beror bland annat på ändringar i finansieringslagen som innebär en bredare definition av de risker som ska täckas in. Kompletteringsbeloppet ska nu täcka risker på både skuld- och tillgångssidan och inte bara risker på skuldsidan som tidigare varit fallet.

Om den här säkerheten påkallas, tillsammans med finansieringsbeloppet, innebär det att skattebetalarna med hög sannolikhet (90 procent) inte ska behöva skjuta till mer pengar.

Bakgrund

Syftet med avgifterna och säkerheterna är att trygga finansieringen av kärnavfallet.

Regeringens förra beslut, den 10 december 2020, avsåg endast kärnavfallsavgifter samt finansierings- och kompletteringsbelopp för 2021, i och med att Riksgäldens beräkningar av kompletteringsbeloppen försenades på grund av coronapandemin.

Detta regeringsbeslut, den 27 januari 2022, avser avgifter samt finansierings- och kompletteringsbelopp för den återstående treårsperioden, det vill säga 2022 och 2023.

Tabellen visar beslutade kärnavfallsavgifter samt finansierings- och kompletteringsbeloppen för 2022-2023
ReaktorinnehavareKärnavfallsavgiftFinansieringsbelopp (miljoner kronor) Kompletteringsbelopp (miljoner kronor)
Forsmark Kraftgrupp AB 3,0 öre/kWh (3,0 öre/kWh) 5 485 (6 587) 15 834 (4 729)
OKG AB 5,6 öre/kWh (5,6 öre/kWh) 6 113 (6 949) 8 628 (3 448)
Ringhals AB 4,5   öre/kWh (4,7 öre/kWh) 5 846 (7 034) 14 219 (4 922)
Barsebäck Kraft AB 0 mnkr/år (0 mnkr/år) 0 (0) 3 052 (2 019)
Not: Kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för perioden (2021 inom parentes).

Läs regeringsbeslutet här

Läs mer om Riksgäldens roll avseende finansiering av kärnavfall och se informationsfilmen på webben

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja