Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – tredje kvartalet 2022

Pressmeddelande 7 december 2022

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det tredje kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

MREL-kraven fasas in fram till den 1 januari 2024. För att möjliggöra en uppbyggnad av MREL, inklusive efterställningskrav, har Riksgälden beslutat om målnivåer som ska gälla från och med den 1 januari 2022.

Samtliga systemviktiga institut levde vid utgången av det tredje kvartalet 2022 upp till de ställda kraven. Det innebär att instituten uppfyllde målnivån för det riskbaserade och icke-riskbaserade MREL-kravet.

Samtliga institut hade också en tillräcklig mängd kapitalbas och efterställda skulder för att uppfylla målnivåerna för efterställningskravet.

Per den 30 september 2022 hade de systemviktiga instituten emitterat 181 miljarder efterställda skulder. För att uppfylla de efterställningskrav som gäller från och med den 1 januari 2024 behöver de emittera ytterligare 14 miljarder efterställda skulder.

Riksgälden fattar årliga beslut om MREL. Ytterligare information om MREL-kraven och tillämpningen för de svenska instituten finns i Riksgäldens MREL-policy och på Riksgäldens webbplats.

Rapport: Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 3, 2022

Kontakt

Riksgäldens pressfunktion: 08 613 47 01, press@riksgalden.se

Mats Lilja

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja