Underskott för staten i oktober 2023

Pressmeddelande 7 november 2023

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 0,7 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 4 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på en lägre nettoutlåning.

Det primära saldot var 0,7 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror främst på att skatteinkomsterna var cirka 2 miljarder kronor lägre än prognostiserat, vilket främst förklaras av lägre kompletteringsbetalningar och moms. De lägre skatteinkomsterna motverkades delvis av lägre utbetalningar från bland annat Jordbruksverket.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 4,6 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror främst på en lägre utlåning än väntat till bland annat Försvarets materielverk.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,7 miljarder kronor högre än prognos. Det beror på högre realiserade valutakursdifferenser.

För tolvmånadersperioden till och med oktober 2023 visade statens betalningar ett överskott på 48,8 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 988 miljarder kronor i slutet av oktober.

Utfallet för november 2023 publiceras den 7 december 2023 klockan 08.00.

Datum för publicering av ny prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning är den 22 februari 2024.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor) 
 Utfall Prognos DifferensAck. diff. [2]Utfall 12-mån
Budgetsaldo -717 -3 951 3 234 3 234 48 801
Nettolånebehov [1] 717 3 951 -3 234 -3 234 -48 801
Primärt saldo [3] 9 057 8 323 734 734 -59 611
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4] -9 247 -4 598 -4 649 -4 649 -20 658
Räntor på statsskulden 906 226 680 680 31 467
  - Ränta på lån i svenska kronor 217 213 4 4 18 869
  - Ränta på lån i utländsk valuta 224 217 7 7 1 670
  - Realiserade valutakursdifferenser 466 -204 670 670 10 929
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och  statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Rapport: Sveriges statsskuld oktober 2023

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden.

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 26 oktober 2023: Statsupplåning prognos och analys 2023:3.

 

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja