Överskott för staten i augusti 2023

Pressmeddelande 7 september 2023

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 34,3 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,3 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på lägre utbetalningar av elstöd till företag än väntat.

Det primära saldot var 3,7 miljarder kronor högre än prognosen. Skatteinkomsterna var ungefär 6 miljarder kronor högre än prognosticerat, vilket bland annat förklaras av högre inkomster från företagsskatter. Vidare var utbetalningar från ett antal myndigheter sammanlagt omkring 2 miljarder kronor lägre än väntat. Detta motverkades av Skatteverkets utbetalningar av elstöd till företag om ungefär 4 miljarder kronor. Elstöd har även betalats ut i juni och juli, och i takt med att Skatteverket behandlar ansökningar kommer mer elstöd att betalas ut.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 29,8 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror på att Riksgälden antog i sin prognos att ett utflöde från Svenska kraftnät relaterat till elstöd till företag, på 30 miljarder kronor, skulle ske i augusti. Uttag från Svenska kraftnäts konto hos Riksgälden har skett i juni och juli, men inget uttag har gjorts i augusti. Utbetalningarna av elstöd har därför inte påverkat Riksgäldens nettoutlåning denna månad.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,6 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på högre realiserade valutakursdifferenser.

För tolvmånadersperioden till och med augusti 2023 visade statens betalningar ett överskott på 68,9 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 974 miljarder kronor i slutet av augusti.

Utfallet för september 2023 publiceras den 6 oktober 2023 kl. 08.00.

Datum för publicering av ny prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning är den 26 oktober.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
 UtfallPrognosDiff.Ack. diff. [2]Utfall 12-mån

Budgetsaldo

34 303

2 348

31 955

46 496

68 860

Nettolånebehov [1]

-34 303

-2 348

-31 955

-46 496

-68 860

Primärt saldo [3]

-31 103

-27 393

-3 710

-30 001

-48 420

Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4]

-5 023

24 779

-29 802

-19 463

-50 532

Räntor på statsskulden

1 823

266

1 557

2 968

30 092

  - Ränta på lån i svenska kronor

268

-20

288

23

16 001

  - Ränta på lån i utländsk valuta

200

229

-29

114

1 083

  - Realiserade valutakursdifferenser

1 355

57

1 297

2 831

13 008

[1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

[2]Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.

[3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.

[4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Rapport: Sveriges statsskuld augusti 2023

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden.

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 25 maj 2023: Statsupplåning prognos och analys 2023:2.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja