Överskott för staten i februari 2023

Pressmeddelande 7 mars 2023

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 98,0 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 58,7 miljarder kronor. Skillnaden mot prognos beror främst på högre skatteinkomster än beräknat. Samtidigt betalades inte hela elprisstödet till hushållen ut i februari, vilket ledde till ett tillfälligt starkare primärsaldo än väntat.

Det primära saldot var 35,4 miljarder kronor högre än prognos. Skatteinkomsterna var cirka 21 miljarder kronor högre än beräknat, vilket främst beror på högre kompletteringsbetalningar. Att det primära saldot blev högre än prognos beror även på att inte hela elprisstödet betalades ut i februari. Elprisstödet finansieras av redan inkomna flaskhalsintäkter och ökar därmed nettoutlåningen till Svenska kraftnät, genom minskad inlåning. Utbetalningarna till hushållen administreras dock av Försäkringskassan. I februari skedde en överföring från Svenska kraftnäts konto i Riksgälden till Försäkringskassans. Endast delar av elprisstödet betalades dock ut till hushåll före månadsskiftet, vilket ledde till att primärsaldot stärktes tillfälligt med knappt 11 miljarder kronor.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 3,6 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror främst på att utbetalningen av EU-avgiften blev lägre än väntat samtidigt som inlåningen från Pensionsmyndigheten var högre.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,3 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med februari 2023 visade statens betalningar ett överskott på 129,6 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 027 miljarder kronor i slutet av februari.

Utfallet för mars 2023 publiceras den 11 april 2023 kl. 08.00.

Preliminärt datum för publicering av ny prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning är den 25 maj.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
 UtfallPrognosDiff.Ack. diff. [2]Utfall 12-mån

Budgetsaldo

97 956

58 691

39 265

39 265

129 554

Nettolånebehov [1]

-97 956

-58 691

-39 265

-39 265

-129 554

Primärt saldo [3]

-84 454

-49 011

-35 443

-35 443

-52 635

Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4]

-14 268

-10 708

-3 560

-3 560

-106 218

Räntor på statsskulden

766

1 028

-262

-262

29 299

- Ränta på lån i svenska kronor

222

-211

434

434

17 872

- Ränta på lån i utländsk valuta

20

185

-164

-164

-523

- Realiserade valutakursdifferenser

523

1 055*

-531*

-531*

11 950

[1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

[2]   Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.

[3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.

[4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank.   Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

* Siffror markerade med en asterisk är korrigerade den 5 april 2023, jämfört med pressmeddelandet den 7 mars 2023. Prognosen för realiserade valutakursdifferenser i februari var 1 055 miljoner kronor i stället för 1 730 miljoner kronor.

Rapport: Sveriges statsskuld februari 2023

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden.

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 23 februari 2023: Statsupplåning prognos och analys 2023:1.

 

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja