Överskott för staten i juli 2023

Pressmeddelande 7 augusti 2023

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 6,5 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett marginellt överskott på 0,1 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på högre skatteinkomster samt lägre betalningar från myndigheter än väntat. Dessa effekter motverkades delvis av utbetalningar av elstöd till företag.

Det primära saldot var 14,2 miljarder kronor högre än prognosen. Skatteinkomsterna var cirka 5 miljarder kronor högre än beräknat. Vidare var betalningar från myndigheter sammanlagt omkring 3 miljarder kronor lägre än väntat. Därutöver stärktes det primära saldot även med 10 miljarder kronor som följd av en överföring från Svenska kraftnäts konto i Riksgälden. Pengarna ska användas för utbetalning av elstöd till företag. Under månaden har endast omkring 4 miljarder kronor utbetalats, vilket innebär att det primära saldot har påverkats positivt med 6 miljarder kronor netto. Riksgälden har i sin prognos räknat med att utbetalningarna av elstöd till företag skulle ske i augusti, och då med sammanlagt 30 miljarder kronor. I takt med att Skatteverket behandlar ansökningar kommer mer elstöd att betalas ut.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 7,6 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på överföringen på 10 miljarder kronor från Svenska kraftnäts konto till det primära saldot avseende utbetalningar av elstöd till företag. Överföringen är neutral för budgetsaldot då den minskar inlåningen från Svenska kraftnät samtidigt som den stärker det primära saldot.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,2 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2023 visade statens betalningar ett överskott på 79,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 009 miljarder kronor i slutet av juli.

Utfallet för augusti 2023 publiceras den 7 september 2023 kl. 08.00.

Datum för publicering av ny prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning är den 26 oktober.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
 Utfall Prognos DifferensAck. diff. [2]Utfall 12-mån
Budgetsaldo 6 483 122 6 361 14 541 79 059
Nettolånebehov [1] -6 483 -122 -6 361 -14 541 -79 059
Primärt saldo [3] -8 168 6 023 -14 192 -26 291 -46 967
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4] 714 -6 885 7 599 10 339 -61 664
Räntor på statsskulden 971 740 232 1 411 29 572
  - Ränta på lån i svenska kronor -246 189 -435 -266 15 570
  - Ränta på lån i utländsk valuta 377 251 126 143 849
  - Realiserade valutakursdifferenser 840 299 541 1 534 13 154
 [1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
 [2] Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
 [3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
 [4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Rapport: Sveriges statsskuld juli 2023

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 25 maj 2023: Statsupplåning prognos och analys 2023:2.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja