Överskott för staten i maj 2023

Pressmeddelande 8 juni 2023

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 39,1 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 23,1 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror framför allt på högre skatteinkomster.

Det primära saldot var 10,2 miljarder kronor högre än prognosen. Skatteinkomsterna var cirka 7 miljarder kronor högre. Utbetalningar från myndigheter var cirka 3 miljarder kronor lägre vilket främst beror på lägre utbetalningar från Kammarkollegiet.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 5,8 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror främst på lägre utlåning till Pensionsmyndigheten och Försvarets materielverk.

Räntebetalningarna på statsskulden var i linje med prognos.

För tolvmånadersperioden till och med maj 2023 visade statens betalningar ett överskott på 92 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 981 miljarder kronor i slutet av maj.

Utfallet för juni 2023 publiceras den 7 juli 2023 kl. 08.00.

Datum för publicering av ny prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning är den 26 oktober.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
 UtfallPrognosDiff.Ack. diff. [2]Utfall 12-mån

Budgetsaldo

39 079

23 164

15 915

15 915

91 845

Nettolånebehov [1]

-39 079

-23 164

-15 915

-15 915

-91 845

Primärt saldo [3]

-50 947

-40 717

-10 230

-10 230

-34 276

Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4]

7 903

13 747

-5 845

-5 845

-90 376

Räntor på statsskulden

3 965

3 805

160

160

32 807

- Ränta på lån i svenska kronor

2 741

2 878

-137

-137

20 394

- Ränta på lån i utländsk valuta

160

202

-42

-42

179

- Realiserade valutakursdifferenser

1 064

725

339

339

12 234

[1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

[2] Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.

[3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.

[4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Rapport: Sveriges statsskuld maj 2023 

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden.

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 25 maj 2023: Statsupplåning prognos och analys 2023:2.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja