Överskott för staten i november 2023

Pressmeddelande 7 december 2023

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 29 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 36 miljarder kronor. Att överskottet blev mindre än väntat beror främst på lägre skatteinkomster. De lägre skatteinkomsterna motverkades delvis av att även nettoutlåningen var lägre än väntat.

Det primära saldot var 19 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror främst på att skatteinkomsterna var ca 17 miljarder kronor lägre än prognostiserat, vilket främst förklaras av lägre kompletteringsbetalningar men i viss mån även lägre moms. Ytterligare förklaringar är större utbetalningar än prognos från Trafikverket och Jordbruksverket samt lägre inbetalningar till Pensionsmyndigheten.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 12 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror på högre inlåning från Insättningsgarantifonden och Pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden var i linje med prognos.

För tolvmånadersperioden till och med november 2023 visade statens betalningar ett överskott på 41 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 979 miljarder kronor i slutet av november.

Utfallet för december 2023 publiceras den 9 januari 2024 kl. 8.00.

Datum för publicering av ny prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning är den 22 februari 2024.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
 UtfallPrognosDifferensAck. diff. [2]Utfall 12-mån
Budgetsaldo 28 839 35 674 -6 834 -3 600 40 935
Nettolånebehov [1] -28 839 -35 674 6 834 3 600 -40 935
Primärt saldo [3] -13 896 -32 715 18 818 19 552 -40 859
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4] -18 458 -6 747 -11 711 -16 359 -31 228
Räntor på statsskulden 3 515 3 788 -273 407 31 153
  - Ränta på lån i svenska kronor 3 847 4 096 -249 -245 19 747
  - Ränta på lån i utländsk valuta 216 269 -53 -46 1 875
  - Realiserade valutakursdifferenser -548 -576 28 698 9 530
[1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
[2] Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
[3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
[4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket. 

Rapport: Sveriges statsskuld november 2023

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden.

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 26 oktober 2023: Statsupplåning prognos och analys 2023:3.

 

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja